Życie po pracy


Życie
w Polsce

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania nurtujące cudzoziemców, którzy zamieszkali w Szczecinie. Podpowiemy m.in.: jak zapisać dziecko do przedszkola lub szkoły, jak skorzystać z pomocy lekarza, jak wynająć mieszkanie, czy też gdzie szukać wsparcia w trudnych sytuacjach.

Najczęściej zadawane pytania

Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu i nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Osoby te przyjmowane są do publicznych szkół podstawowych, w których ustalono obwód, ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Do szkół podstawowych innych niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, a także do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie tylko, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W sytuacji, gdy z uzasadnionych warunkami demograficznymi przyczyn, które wymagają przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, nie jest możliwe przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do szkoły, należy skierować się do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1. Numer kontaktowy: +48 91 424 56 43

Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi szkoły organizują bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo.
Tygodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

 

Dla uczniów przybywających z zagranicy szkoła organizuje bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Jednocześnie uczeń przez 12 miesięcy może korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania, jeśli taką potrzebę stwierdzi nauczyciel prowadzący. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu. Z tych zajęć mogą także korzystać uczniowie oddziału przygotowawczego.

Ucznia cudzoziemca może wspierać w szkole osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela, władająca językiem kraju pochodzenia ucznia – przez 12 miesięcy.

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w:
a) przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego,
a) szkołach podstawowych również w szkołach podstawowych specjalnych
b) szkołach ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe) również w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
c) szkołach artystycznych, placówkach oświatowych
na warunkach dotyczących obywateli polskich.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do (w szkole, w której uczeń realizuje naukę):
a) dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (prowadzonej indywidualnie lub w grupach w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo),
b) pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia,
c) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie maksymalnie trzech przedmiotów nauczania (prowadzonej indywidualnie lub w grupach w wymiarze godzin lekcyjnych tygodniowo).
3. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia.
4. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu, osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby posiadające ważną Kartę Polaka, osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych, osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin, osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz członkowie ich rodzin, osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin, osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz członkowie ich rodzin, osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione powyżej mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
a) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
b) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę lub placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki;
c) na warunkach odpłatności
6. Osobom niebędącym obywatelami polskimi może być przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w miesięcznej wysokości równej wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW, ZASAD ZWIĄZANYCH Z UBIEGANIEM SIĘ O PRZYZNANIE MIEJSCA W ŻŁOBKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE

1. Opieka w żłobku może być sprawowana nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
2. Warunkiem zapisania do żłobka jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL
3. Aby zapisać dziecko do żłobka:
Należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka:
– w formie elektronicznej (dostępny na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek)
– następnie z wydrukowanym (wypełnionym) i podpisanym formularzem należy udać się do żłobka I preferencji w celu zarejestrowania dziecka w systemie. Otrzymają wówczas Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające m.in. login i hasło umożliwiające bieżące monitorowanie kolejności oczekiwania dziecka do wybranych żłobków .
4. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka odbywa się w systemie ciągłym, trwa cały rok.
5. Wnioski o przyjęcie dziecka przyjmowane są codziennie w godz. 9:00- 14:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) wyłącznie przez żłobek I preferencji.
6. Nabór wrześniowy związany jest z odejściem najstarszych dzieci do przedszkoli, przez co zwiększa się ilość wolnych miejsc w placówkach.
7. O otrzymaniu miejsca w żłobku decyduje kolejność wpływu wniosków oraz wolne miejsca w danej grupie wiekowej
• miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowanych.
8. Poza kolejnością mogą zostać przyjęte dzieci spełniające następujące kryteria:
• z rodzin wielodzietnych (minimum 3 dzieci),
• niepełnosprawne.
9. Warunkiem koniecznym, aby dziecko uczęszczało do Żłobka jest spełnianie przez rodziców następujących kryteriów:
• kolejność na liście oczekujących,
• zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Szczecin,
• oboje rodziców pracujących/ uczących się w systemie dziennym.
10. Wszystkie informacje techniczne dotyczące elektronicznego systemu naboru dostępne są w regulaminie na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek.
11. Dane kontaktowe:
Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
Ul. Śląska 54 LU1-LU2
70-430 Szczecin
Tel. 91 434 16 16
e-mail: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl
www. zespolzlobkow.szczecin.pl

Osoby do 18 roku życia, niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, posiadają prawo do opieki zdrowotnej. Jednak zgodnie z ustawą podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu. Dziecko do ubezpieczenia może zostać zgłoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych, instytucję, która sprawuje opiekę nad dzieckiem lub szkołę.

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko cudzoziemca przyjmowane jest na takich samych zasadach, jak dziecko polskie. Należy w tym celu wypełnić wniosek – w konkretnej placówce możesz dowiedzieć się, czy należy zrobić to osobiście, czy online.

Jeśli zaś chodzi o starsze klasy szkoły podstawowej, a także szkoły średnie, to przyjmuje się do nich dziecko na podstawie:

– świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji uznanego – zgodnie z odrębnymi przepisami – za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły lub świadectwu dojrzałości,
– świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.

Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna dla dzieci do 18 roku życia. Warto wspomnieć również o tym, że dziecko, które nie posiada obywatelstwa polskiego, ma prawo do dodatkowych lekcji języka polskiego, które są bezpłatne. Prawo to przysługuje mu w ciągu 12 pierwszych miesięcy nauki.

Chcąc zapisać dziecko do przedszkola, musisz najpierw sprawdzić w danej placówce, czy wniosek składa się drogą elektroniczną, czy też bezpośrednio w przedszkolu. Zapisy zaczynają się zwykle w marcu, a pierwszeństwo mają te dzieci, które zamieszkują na terenie gminy lub miasta, gdzie przedszkole się mieści. W przypadku przedszkoli publicznych lokalne władze samorządowe podejmują decyzję o tym, jaki wymiar godzinowy pobytu w nim dziecka jest bezpłatny (minimum to 5 godzin dziennie), a także o wysokości opłaty za pozostały czas korzystania z przedszkola.

Jeśli chcesz zapisać dziecko do żłobka, ale nie wiesz do którego, wykaz wszystkich placówek możesz znaleźć na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow. Ze względu na fakt, iż nie ma ujednoliconej procedury zapisu do żłobka, po wyborze konkretnej placówki, musisz w niej sprawdzić, jakie zasady zapisu obowiązują. W części placówek funkcjonują zapisy wyłącznie osobiste, w innych natomiast możliwe są elektroniczne. W konkretnym żłobku możesz również sprawdzić termin rekrutacji, poznać opłaty, a także przedział wiekowy przyjmowanych dzieci.

Świadczenia 500+ na dziecko przysługują nie tylko obywatelom polskim, ale również cudzoziemcom zamieszkującym w Polsce wraz z dzieckiem, o świadczenie dla którego się ubiega. Aby móc się o nie starać, należy posiadać obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA, albo posiadać obywatelstwo jednego z krajów, który posiada zawartą z Polską dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym (należą do nich m.in. Mołdawia i Ukraina).

Ponadto osoba starająca się o 500+ powinna posiadać zezwolenie na pobyt przekraczający 6 miesięcy z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
Wniosek o świadczenie 500+ możesz złożyć w urzędzie gminy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub on-line (za pośrednictwem banku, przez stronę Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, lub PUE ZUS). Dane, jakie trzeba uzupełnić to imię i nazwisko wnioskodawcy, czyli rodzica, jego PESEL, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także stan cywilny, dane kontaktowe.

Następnie dane dziecka, czyli datę urodzenia, imię i nazwisko, PESEL, płeć, obywatelstwo, stan cywilny.

Istnieje kilka możliwości zalegalizowania pobytu Twojego dziecka w Polsce. Uzależnione są one od podstawy prawnej przebywania rodziców na terenie PL.

Twoje dziecko otrzymuje pozwolenie na pobyt stały, jeśli Ty posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, a Twój potomek:

– urodził się w czasie, gdy Ty posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy
– urodził się, kiedy posiadałeś już zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE.

Twoje dziecko otrzyma zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli przebywasz w Polsce na podstawie:

– zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, lecz Twoje dziecko nie urodziło się w trakcie posiadania przez Ciebie tego zezwolenia lub też zezwolenia na pobyt czasowy,
– statusu uchodźcy,
– ochrony uzupełniające,
– zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

W przypadku, gdy przebywasz w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, a Twoje dziecko urodziło się podczas ważności któregoś z tych dokumentów, może ono otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji musisz posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, a także źródło dochodu.

Jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz sprowadzić tutaj swoje dziecko, możesz starać się dla swojego dziecka o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną pod warunkiem, że przebywasz tutaj na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

– zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– status uchodźcy,
– ochrona uzupełniająca,
– zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,
– minimum od dwóch lat zezwolenie na pobyt czasowy, przy czym ostatnie zezwolenie było wydane na co najmniej jeden rok,
– zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań naukowych,
– Niebieska Karta UE.

O zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce można się starać z następujących przyczyn:

1. Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski;
2.Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski;
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;
5. Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce;
6. Odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim;
7. Prowadzenie badań naukowych w Polsce;
8. Przyjazd do członków rodziny obywatela Polski lub członka rodziny cudzoziemca;
9. Bycie ofiarą handlu ludźmi, która przebywa w Polsce, podejmuje współpracę z organami prowadzącymi postępowanie w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz, która zerwała kontakty z osobami podejrzanymi o handel ludźmi;
10. Zamiar dołączenia członka rodziny do obywatela państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkującego w Polsce;
11. Bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy;
12. Bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca będącym małżonkiem obywatela Polski i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy wydane dla członka rodziny obywatela Polski;
13. Inne, ważne okoliczności, których istnienie zostanie udowodnione.
Wnioskując o dany typ zezwolenia na pobyt, należy przedłożyć dokumenty, które potwierdzają zasadność wybranego celu. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Opłata skarbowa wynosi odpowiednio: za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 340 złotych, za udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – 440 złotych. Opłata za wydanie karty: 50 złotych.

PAMIĘTAJ! Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać cofnięte, gdy ustał cel pobytu, na który zostało ono wydane.

Zezwolenie na pobyt stały może uzyskać cudzoziemiec, który:

1. jest dzieckiem cudzoziemca, który ma w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, i który:
a). urodził się już po tym, jak jego rodzic otrzymał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
b). urodził się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez jego rodzica,
2. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką rodzicielską,
3. jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe,
4. pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
5. jest ofiarą handlu ludźmi i:
a). mieszkał w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego cudzoziemcom będącym  ofiarami handlu ludźmi,
b). współpracował z organami ścigania w postępowania karnym;
c). ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowania w sprawie,
6. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
7. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej w przypadku:
a). jeżeli zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, w którym:
-zagrożone byłoby prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub
-cudzoziemiec mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub
-cudzoziemiec mógłby być zmuszony do pracy, lub
-cudzoziemiec mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej
b). zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na podstawie  orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości o  odmowie wydania cudzoziemca,
8. udzielono mu w Polsce azylu, lub
9.posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.

Warto wiedzieć, że tego rodzaju zezwolenia nie można uzyskać poprzez pobyt w Polsce związany z pracą.
Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas bezterminowy, a sam dokument na okres 10 lat, co oznacza, że po tym terminie kartę tę należy wymienić.
O jego wydanie wnioskuje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Opłata skarbowa wynosi 640 złotych, za wydanie karty natomiast 50 złotych. Posiadanie tego rodzaju zezwolenia zwalnia z obowiązku występowania o dokumenty legalizujące pracę.

Karta Polaka potwierdza przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, natomiast nie legalizuje ona pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby tutaj przyjechać, wymagane jest posiadanie dokumentu legalizującego pobyt.

Posiadanie Karty Polaka może natomiast ułatwić legalizację pobytu. Dzięki niej możesz otrzymać bezpłatnie wizę, która uprawnia Cię do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy.

Z tytułu posiadania Karty Polaka przysługuje też wiele uprawnień, takich jak: możliwość złożenia bezpłatnie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, podjęcie w Polsce pracy bez konieczności posiadania dokumentów, które ją legalizują, darmowe zwiedzanie muzeów.

Korzyści wynikających z posiadania Karty Polaka jest więcej, więc jeśli ją posiadasz, koniecznie się z nimi zapoznaj!

W Szczecinie są miejsca, w których nauczysz się języka polskiego. Specjalne kursy dla cudzoziemców organizują m.in.:

  • Uniwersytet Szczeciński – kurs weekendowy (łącznie 120 godzin), podczas którego nauczysz się jak prawidłowo rozmawiać z pracodawcą, czego możesz oczekiwać i oczekiwać od swojego pracodawcy jako obcokrajowiec, jak poprawnie mówić w agencjach rządowych, jak i gdzie się uczyć, jak i gdzie poprawić swoje umiejętności zawodowe. Poznasz też Szczecin, jego historię i kulturę, zobaczysz, gdzie są ważne instytucje i zabytki. Więcej dowiesz się na stronie http://ua.usz.edu.pl/ lub pisząc do aneta.szeremeta@usz.edu.pl
  • Bezpieczna Przystań przy Caritas Polska – kurs języka polskiego trwający 3 miesiące, podczas którego poprawisz umiejętności komunikacyjne niezbędne w sytuacjach życia codziennego i pracy. Poznasz też  historię i kulturę naszego kraju.Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: +48 515 402 273, +48 507 870 258.

Na terenie Szczecina wsparcie finansowe realizują dwie instytucje:

I. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. 091 4427-100 (sekretariat), faks 091 4427-101
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 ( Biuro Obsługi Interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:00 )
FILIA – ul. Kaszubska 30, 70-226 Szczecin
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00
FILIA – PRAWOBRZEŻE
ul. Rydla 39/40 (filia Urzędu Miasta Szczecin), 70-783 Szczecin

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Korespondencyjnie: SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA:
1. świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.
Osoby posiadające Kartę Polaka wraz ze współmałżonkiem i dziećmi przebywającymi w Polsce, które po 1 stycznia 2017 r. złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej
Wniosek należy złożyć w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Wypłatę świadczenia realizuje Szczecińskie Centrum Świadczeń.
Okres przyznania oraz miesięczna wysokość ustalana indywidualnie w decyzji Wojewody.
2. świadczenia rodzinne
1). zasiłek rodzinny;
2). jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
3). świadczenie rodzicielskie;
oraz
3. świadczenia opiekuńcze
1). świadczenie pielęgnacyjne;
2). specjalny zasiłek opiekuńczy;
3). zasiłek dla opiekuna;
4). zasiłek pielęgnacyjny;

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze przysługują cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ( tj. posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
– zezwolenia na pobyt stały,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
– zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
d) którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
e) którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
f) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
g) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują cudzoziemcom:
a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej- w tym wydanego przez inne państwo członkowskie UE;
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
d) zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5. świadczenie wychowawcze, tzw. Program „Rodzina 500+”

6. świadczenie „Dobry start”; 300 zł przyznawane raz w roku na dzieci i młodzież realizujących obowiązek szkolny
Prawo do świadczenia wychowawczego i świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” przysługuje cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów
międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
e) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
g) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

7. świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
Świadczenie w wysokości do 500 zł przysługuje wszystkim rodzicom, w tym cudzoziemcom posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mającym na utrzymaniu dzieci / dziecko w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia w celu dofinansowania odpowiedniej, wybranej przez rodziców formy opieki.

8. świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”:
Świadczenie wypłacane w transzach po 1000 zł.
świadczenie realizowane do grudnia 2019 r., termin składania wniosków do listopada 2019 r.
Bon przysługuje wszystkim Opiekunom, w tym cudzoziemcom posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającym wsparcia i opieki Seniorowi z chorobą Alzheimera.

9. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka nieuleczalnie chorego lub ciężko
upośledzonego, tzw. Program „Za życiem”:
Przepisy stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. dodatek mieszkaniowy wraz ze zryczałtowanym dodatkiem energetycznym:
Prawo do dodatków przysługuje cudzoziemcom zamieszkującym na terenie Szczecina i posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do przyznania uprawnienia konieczne jest również spełnienie ustawowych kryteriów dochodowych oraz ew. dodatkowych wymagań regulowanych obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ww. świadczeń znajdują się na stronie: http://swiadczenia.szczecin.pl/

II. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
tel. 091 4857-601 (sekretariat), faks 091 4857-603
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
Pomoc przyznawana jest w zależności od miejsca zamieszkania przez właściwe rejonowe ośrodki pomocy rodzinie:
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Śródmieście”, ul. Jagiellońska 62A, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 48 07 020/021
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Północ”, ul. Strzałowska 9, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 43 28 440;
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Zachód”, ul. Abramowskiego 19, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 46 46 160/161
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Prawobrzeże”, ul. Struga 10/12, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 46 68 046.

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA:

Świadczenia pieniężne
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne
• praca socjalna,
• bilet kredytowany,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
• sprawienie pogrzebu,
• poradnictwo specjalistyczne,
• interwencja kryzysowa,
• schronienie,
• posiłek,
• niezbędne ubranie,
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
• mieszkanie chronione,
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

O świadczenia z pomocy społecznej może się starać cudzoziemiec:
1) który oprócz zamieszkiwania i przebywania w Polsce otrzymał zezwolenie na pobyt stały;
2) który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie jego rodziny, przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którym przysługuje prawo pobytu, w tym stałego na terytorium RP.
3) który posiada status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
4) który otrzymał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego;
5) który otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy:
– w celu połączenia z rodziną, będący członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
– posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ww. świadczeń znajdują się na stronie: http://mopr.szczecin.pl/

Są w Polsce taki święta, których obchody wiążą się z dniami ustawowo wolnymi od pracy. Kiedy wypadają?

– 1 stycznia – Nowy Rok
– 6 stycznia – święto Trzech Króli
– Wielkanoc (data jest ruchoma, ale święto zawsze przypada w niedzielę, w drugiej połowie marca lub w kwietniu)
– Poniedziałek Wielkanocny (drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, bezpośrednio po niedzieli wielkanocnej)
– 1 maja – Święto Pracy
– 3 maja – rocznica uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, tzw. Konstytucji 3 maja
– Boże Ciało – data jest ruchoma, ale zawsze przypada na jeden ze czwartków czerwca
– 15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
– 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
– 11 listopada – Święto Niepodległości
– 25 grudnia – pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
– 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Oczywiście! Są restauracje, sklepy, a także obiekty kulturalne, w których oferta kierowana jest także do obcokrajowców. Poniżej wymieniamy kilka z nich:

Restauracja Ukraineczka – ul. Panieńska 19,
Chinkalnia Restauracja Gruzińska – ul. Śląska 9,
Gruzińska Kuchnia „Imereti: – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31/2
Ukrainoczka – delikatesy wschodnie – al. Niepodległości 4
Kino Helios – wyświetlane są seanse z ukraińskim dubbingiem
Cerkiew – ul Mickiewicza 43
Prawosławna parafia św. Mikołaja Cudotwórcy – ul. Zygmunta Starego 1A
Oddział Związku Ukraińców w Polsce – ul Mickiewicza 45
Honorowy Konsulat Ukrainy – ul. Mickiewicza 45

Szukając mieszkania, zwróć uwagę na całkowity koszt jego wynajmu. Często opłaty za gaz, prąd, a także inne media nie wchodzą w skład czynszu. Równie ważna jest wysokość kaucji. Zwykle jest ona w wysokości jednomiesięcznego czynszu, ale może być również wyższa. Kaucja jest formą zabezpieczenia dla właściciela mieszkania – jeśli dokonasz w nim jakichś zniszczeń, może on pokryć z jej pomocą ewentualne szkody. W przypadku, gdy pozostawisz mieszkanie w stanie nieuszkodzonym, po zakończeniu najmu mieszkania kaucja zostanie Ci zwrócona.

Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy najmu sprawdź, czy osoba, które je Tobie oferuje, posiada do niego prawo. W tym celu powinna okazać Tobie akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej. Sprawdź, czy dane właściciela w niej zawarte są zgodne z danymi w dowodzie tożsamości tej osoby.

Aby w pełni legalnie wynająć mieszkanie, powinieneś z jego właścicielem podpisać umowę najmu. Zwróć uwagę, aby były w niej zawarte takie informacje jak wyposażenie mieszkania, jakie udostępnia Tobie właściciel, ewentualne zniszczenia, które już zastałeś, a także okres wypowiedzenia.

Możesz szukać mieszkania na wynajem dwiema drogami:

– samodzielnie za pośrednictwem portali internetowych i społecznościowych, takich jak:
facebook (tu na różnych grupach bardzo często pojawiają się oferty mieszkań), olx.pl, otodom.pl, gratka.pl, infoludek.pl, domiporta.pl, itp.

– korzystając z pomocy biura nieruchomości (wybierając tę opcję przygotuj się na to, że zapłacisz za tę usługę – zazwyczaj opłata jest równa wartości jednomiesięcznego czynszu).

Obecnie większość banków umożliwia założenie konta przez cudzoziemca. W części z nich można to zrobić wyłącznie osobiście, jednak coraz więcej banków pozwala na założenie konta drogą elektroniczną. Przed dokonaniem wyboru banku sprawdź, czy aby otworzyć w nim konto, musisz być rezydentem (posiadać meldunek), czy też nie jest to warunek konieczny. Zwróć też uwagę, że dokumenty, które są potrzebne do otwarcia konta różnią się w zależności od banku, w którym chcesz to zrobić.

Poniżej znajduje się lista banków, w których możesz bezproblemowo założyć konto:

1.Konto dla cudzoziemca – PKO BP Bank
2.Konto dla obcokrajowca – Millennium Bank
3.Konto dla cudzoziemca – NEST Bank
4.Konto dla obcokrajowca – mBank. Dobre dla Ukraińca.
5.Konto dla cudzoziemca – Santander

Jeśli chcesz przesłać pieniądze z Polski do Twojego kraju, możesz skorzystać z przekazów pieniężnych western Union. Możesz to zrobić przy użyciu swojego rachunku bankowego lub w odpowiedniej placówce.

W Szczecinie możesz poruszać się komunikacją miejską, czyli autobusami i tramwajami. Ich rozkład, a także trasy widnieją na tej stronie https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii. W komunikacji miejskiej obowiązują m.in.: bilety jednorazowe czasowe, bilety dobowe i wielodobowe, bilety miesięczne, bilety trzymiesięczne. Ich ceny znajdziesz na https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/bilety-i-oplaty,bilety-jednorazowe oraz https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/bilety-i-oplaty,bilety-okresowe.

Mieszkając w Polsce możesz zapisać się do przychodni właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania lub innej dowolnej. W tym celu należy złożyć wniosek do wybranej placówki o wybór lekarza rodzinnego. Do tego lekarza wybierzesz się na wizytę w przypadku przeziębienia, złego samopoczucia, a także po skierowanie do lekarza specjalisty. Możesz również wybrać się do prywatnej placówki, która ma zawartą umowę z NFZ i odbyć bezpłatną wizytę u lekarza.
W miejscach, które nie posiadają umowy z NFZ leczenie, o ile nie uległo się nagłemu zagrożeniu życia lub zdrowia, jest płatne.

W celu udania się do lekarza powinieneś posiadać ze sobą PESEL, a także paszport. Jeśli nie masz PESELU, weź ze sobą zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające, że jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (ZUS ZUA, lub RMUA). Zaświadczenie to możesz uzyskać od swojego pracodawcy.

Chcąc wjechać do Polski, powinieneś posiadać odpowiednie środki finansowe, które pozwolą Ci na opłacenie mieszkania oraz wyżywienia na czas pobytu, a także na zakup biletu powrotnego. Posiadanie odpowiedniej sumy pieniędzy może być sprawdzane przez Straż Graniczną przy próbie przekroczenia granicy.
Wysokość środków finansowych uzależniona jest od długości pobytu:

– do 4 dni – minimum 300 złotych
– powyżej 4 dni – minimum 75 złotych na każdy dzień pobytu.

Ponadto powinieneś posiadać środki finansowe na zakup biletu powrotnego:

– 200 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa sąsiadującego z Polską
– 500 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa należącego do UE nie sąsiadującego z Polską
– 2500 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa nie należącego do UE oraz nie sąsiadującego z Polską.

W celu potwierdzenia posiadania wyżej wymienionych środków, powinieneś móc okazać:

– czek podróżny
– zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową,
– zaświadczenie o posiadaniu środków na koncie w banku, mającym siedzibę na terenie Polski
– zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Do Polski możesz dostać się trzema drogami, w zależności od tego, gdzie aktualnie przebywasz: drogą morską, lądową i powietrzną.
Ze względu na to, że pierwsza opcja dotyczy najmniejszej liczby osób, skupimy się na pozostałych dwóch.
Samolot – możliwe są loty zarówno bezpośrednie, jak i takie, w których konieczna jest przesiadka. Ze względu na czas podróży, to zapewne najwygodniejszy środek lokomocji. Wybór połączeń możesz sprawdzić na:

https://www.lot.com/pl/pl/
https://www.kayak.pl/flights
https://www.esky.pl/tanie-loty/0/0/ci/szz/szczecin?gclid=Cj0KCQjwhJrqBRDZARIsALhp1WRdKzpvoQyScg9XeMMsbHyhYa53inevpavyI-xa8ZsSb4zZPpabUUwaAl5_EALw_wcB
https://www.tanie-loty.com.pl/promocje/tanie-loty-ze-szczecina-do-ukrainy.html

Do Polski możesz również dostać się autobusem. Wyszukiwarki połączeń znajdują się na stronach:

https://www.virail.pl
https://pl.omio.com
https://infobus.eu/pl?admitad_uid=eacabae3b07ca4238749539971ca624e
https://busy.info.pl/11,37307,75,rozklad-jazdy-autobusow-bus,szczecin,ukraina.html
https://www.busradar.pl

Jeśli nie chcesz ponosić opłaty celnej, zwróć uwagę, aby towary, które przewozisz w swoim bagażu podręcznym nie przekraczały odpowiednio wartości:

– 300 euro – jeśli przekraczasz granicę drogą lądową,
– 430 euro – przy przekroczeniu granicy drogą powietrzną lub morską.

Poniżej znajduje się lista towarów, które możesz przywieźć do Polski z pewnymi ograniczeniami:

– papierosy – w transporcie lądowym: 40 sztuk, w morskim lub powietrznym – 200 sztuk
– alkohol, w zależności od jego mocy – między 1 litr, a 16 litrów
– broń wykorzystywaną w celach łowieckich lub sportowych (jeśli przyjeżdżasz po to, by wziąć udział lub przygotowujesz się do imprezy sportowej). Pamiętaj jednak, że zanim postanowisz wwieźć broń do Polski, musisz najpierw uzyskać stosowne dokumenty, a także zgłosić ten fakt organom celnym
– złoto i platyna dewizowe – jeśli towary, które chcesz przewieźć, przekraczają wartość 10 tys. euro, musisz zgłosić to organom Straż Granicznej
– jedzenie – tutaj przepisy są bardzo restrykcyjne, więc przed ich wwiezieniem, zapoznaj się z przepisami
– zwierzęta domowe – szczegółowa informacja znajduje się tutaj: dostępna jest pod adrese https://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=2075

NIE WOLNO wwozić do Polski środków odurzających i substancji psychotropowych.

Chcąc przyjechać do Polski na granicy musisz mieć przy sobie następujące dokumenty:

– ważny dokument podróży,
– ważny dokument legalizujący pobyt w Polsce.

Oprócz tego funkcjonariusze Straży Granicznej mogą zapytać Cię o cel przyjazdu do Polski, poprosić o potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce, a także środków finansowych na czas pobytu i powrót do kraju. Jeśli przyjeżdżasz w celu wykonywania pracy, możesz zostać poproszony o okazanie dokumentu, który to poświadcza.

Pamiętaj również, że nawet jeśli posiadasz ważne dokumenty, Straż Graniczna może odmówić Ci wjazdu do Polski. Może się tak stać, jeśli:

– nie przedstawisz dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu pobytu,
– posiadasz podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub kartę pobytu,
– nie możesz udokumentować posiadania ubezpieczenia zdrowotnego,
– Twoje dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany,
– Twój pobyt może stanowić zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Celem Programu jest stworzenie na terenie Szczecina oraz gmin partnerskich przyjaznej przestrzeni do życia dla rodzin z dziećmi oraz seniorów poprzez niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami oraz tworzenie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień.

W ramach Programu funkcjonują dwa rodzaje kart uprawniających do otrzymania zniżek:

– Szczecińska Karta Rodzinna (SKR) skierowana jest do rodzin, w tym cudzoziemców posiadających uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Szczecina, posiadających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci.
SKR umożliwia dostęp na preferencyjnych warunkach do miejskich instytucji kultury, obiektów sportowo-rekreacyjnych, komunikacji miejskiej oraz opieki nad dzieckiem na terenie miasta
– Szczecińska Karta Seniora (SKS) skierowana jest do seniorów powyżej 65 roku życia, w tym cudzoziemców posiadających uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Szczecina, i oferuje dostęp na korzystnych warunkach do miejskich instytucji kultury, rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz zniżek, ulg i ofert bezpłatnych w wybranych punktach usługowo-handlowych na terenie miasta.

Wnioski o wydanie kart SKR i SKS należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 lub w filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39.

Tel. 91 4245 931, fax. 91 4245 322, e-mail: boi@um.szczecin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w Programie znajdują się na stronie: www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Jeśli planujesz zostać w Polsce powyżej 30 dni, masz obowiązek zameldować się w terminie 4 dni od dnia Twojego przyjazdu. Zameldować możesz się w chwili, gdy posiadasz umowę najmu mieszkania. Na wizytę w Urzędzie powinieneś przygotować: umowę najmu, ważny paszport wraz z dokumentem, który legalizuje Twój pobyt, wypełniony formularz (jeśli chcesz się zameldować na termin dłuższy niż 3 miesiące, meldunek na okres krótszy niż 3 miesiące dokonywany jest w formie ustnej). Niektóre urzędy wymagają też pisemnej zgody właściciela lokalu na to, byś się w nim zameldował lub też jego osobistego stawiennictwa. Potwierdzenie zameldowania wydawane jest od ręki, jest ono bezpłatne.

Poniżej znajdziesz listę urzędów oraz wskazówki, jakie sprawy możesz w nich załatwić:

– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – tutaj możesz złożyć wniosek o kartę czasowego lub stałego pobytu, zaproszenie, świadczenia dla osób, które posiadają Kartę Polaka i złożyły wniosek na pobyt stały
– Urząd Miasta Szczecin – to tutaj możesz m. in. zarejestrować swój samochód, wystąpić o meldunek czasowy lub stały, zwrócić się z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, otrzymać prawo jazdy, zgłosić urodzenie się dziecka
– Urząd Pracy – w tym urzędzie możesz zgłosić zakończenie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
– Urząd Stanu Cywilnego – aby dowiedzieć się jakie formalności musisz spełnić, aby wstąpić w związek małżeński, a także by go zawrzeć, udaj się do tego urzędu.

W Polsce obowiązkowym szczepieniom podlegają dzieci i młodzież do lat 19, a także osoby szczególnie narażone na zachorowanie (studenci uczelni medycznych, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy służb weterynaryjnych).
Do obowiązkowych w naszym kraju należą szczepienia przeciwko gruźlicy, zakażeniom pneumokokowym, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B.
Aby poznać kalendarz szczepień, zapytaj o niego lekarza rodzinnego podczas wizyty w przychodni. Szczepienia, które należą do obowiązkowych, są bezpłatne.

W celu wyrobienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych w pierwszej kolejności należy udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej (ul. Wincentego Pola 6, al. Wojska Polskiego 160, ul. Spedytorska 6/7), gdzie próbki kału zbadane zostaną pod kątem nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella oraz prątków gruźlicy. Próbki należy dostarczyć z trzech kolejnych dni. Czas oczekiwania na wyniki wynosi kilka dni, a koszt badania to ok. 100 złotych. Z wynikiem należy udać się lekarza medycyny pracy lub podstawowej opieki zdrowotnej, który może skierować Cię na dodatkowe badania. Na podstawie wyników wszystkich badań lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywania pracy, lub też nie. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy lekarz podejmuje decyzję o tym, kiedy powinieneś ponowić badania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i beneficjentom wprowadzane są w naszym mieście poniższe zmiany:

Urząd Wojewódzki w Szczecinie – od 16 marca 2020 r. godz. 10.00 do odwołania zostaje zawieszona obsługa osób nieumówionych (biletomaty będą nieczynne). Od 17 marca 2020 r. obsługa klienta odbywać się będzie tylko w uzasadnionych, ważnych sprawach, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu swojej wizyty – Wyślij prośbę na adres mailowy lub zadzwoń: e-mail: informacjaSO@szczecin.uw.gov.pl ; infolinie: sprawy cudzoziemców, legalizacja pobytu – 91 4303728, 91 4303001; zezwolenie na pracę – tylko pracodawcy – 91 4303498; sprawy obywatelstwa – 91 4303779; sprawy obywateli UE – 91 4303779; wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń – 91 4303779

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie – bezpośrednia obsługa klientów zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając w poczty, internetu i specjalnych urn wystawionych przy wejściu do urzędu.

Urząd Miasta Szczecin – bezpośrednia obsługa klientów od 20.03.2020 r. zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając z poczty, Internetu i specjalnych urn.

Wnioski i podania do Urzędu można:

– Wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii krajowej 1, 70-456 Szczecin

– Złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP

– Wrzucać do specjalnie przygotowanych urn, które znajdują się:

Przy wejściu do prawego skrzydła Urzędu Miasta na Pl. Armii Krajowej 1

Przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40

  • Jeśli pochodzisz z Ukrainy i posiadasz paszport biometryczny lub jesteś obywatelem innego kraju, który korzysta z ruchu bezwizowego – po zakończeniu ważności wizy typu D lub karty pobytu automatycznie uruchomi się ruch bezwizowy (max 90 dni). Oczywiście jeśli nie wykorzystałeś do tej pory 90 dni ruchu bezwizowego w ostatnich 180 dniach (dotyczy całego obszaru Schengen).
  • Jeśli jesteś obywatelem: Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru lub Urugwaju, możesz złożyć wniosek o przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym.
  • Możesz złożyć też wniosek o przedłużenie wizy, ale tylko wtedy, jeśli pobyt na terytorium RP nie przekroczył roku na wizie krajowej. Wniosek o przedłużenie wizy wyślij na poczcie listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu ważności Twojej wizy.
  • Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, ale najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu – to bardzo ważne! Wniosek również wyślij pocztą listem poleconym – możesz powołać się na szczególną sytuację jaką jest pandemia koronawirusa.
  • Upłynięcie terminu osobistego stawiennictwa i oddania odcisków palców w Urzędzie przypadający w czasie zawieszenia obsługi interesantów, będzie liczony od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej bez żadnych konsekwencji dla postępowania.
  • Jeśli nie złożyłeś wniosku o pobyt czasowy i nieznacznie przekroczyłeś okres legalnego pobytu w Polsce na wizie lub ruchu bezwizowym – licząc na przychylność (w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji) Straży Granicznej przy wyjeździe z Polski, jest szansa, że ominą Cię konsekwencje.

UWAGA!!! Brak legalnego pobytu nie może być przyczyną, dla której nie zostaniesz zbadany lub przyjęty do szpitala z powodu koronawirusa – wystarczy Ci paszport.

Każdy ma obowiązek poddać się badaniom, a brak ubezpieczenia zdrowotnego nie stoi temu na przeszkodzie. Koszty ponoszone są przez państwo lub stację sanitarno-epidemiologiczną.

Zgodnie z ustanowionym stanem zagrożenia epidemiologicznego i związanego z tym zamknięcia tymczasowo granic Polski, zakaz nie obowiązuje (§3 ust. 2 rozporządzenia o zawieszeniu ruchu granicznego):
– małżonków obywateli polskich
– dzieci obywateli polskich
– osób posiadających Kartę Polaka
– osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. Tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach (innych niż powyższe) Komendant Straży Granicznej może udzielić zgody na wjazd. Po przekroczeniu granicy każda osoba zostanie sprawdzona i zbadana oraz poddana obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Nie przestrzeganie kwarantanny grozi karą 5 tys. złotych grzywny oraz do roku więzienia.

WAŻNA INFORMACJA!!

I tak można wyjechać z Polski. Ze względu jednak na zawieszenie połączeń kolejowych oraz lotniczych może być to utrudnione.
Czynne na tą chwilę są przejścia graniczne np. z Ukrainą:
– Dorohusk- Jahodyn
– Hrebenne- Rawa Ruska
– Korczowa- Krakowiec.

 

 

– Zamknięte przedszkola, szkoły, uczelnie na okres 2 tygodni

– Ograniczenia w działalności gastronomicznej (zamówienia tylko na wynos), rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych

– Zakaz organizacji zgromadzeń

– Od niedzieli 15 marca zamknięte zostają na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są:

– utrzymująca się gorączka,

– męczący kaszel,

– uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem,

– ból mięśni, zmęczenie.

 

Naukowcy zauważyli również, że objawy nie muszą występować razem i nawet ból gardła, czy katar powinien skłonić do obserwacji swojego stanu zdrowia, szczególnie jeśli się pogarsza.

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie, któryś z powyższych objawów lub miałeś w przeciągu ostatnich 14 dni bezpośredni i bliski kontakt z osobami zarażonymi albo przebywałeś poza granicami Polski w krajach zakażonych to:

Zadzwoń pod numer 800 190 590 na bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, która jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, albo na całodobowy numer alarmowy do najbliższej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej w Szczecinie nr telefonu 695-112-000, bądź zgłoś się bezpośrednio na Oddział zakaźny Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, tel. 91 813 94 40, tel. 91 813 94 59, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Można go pomylić z grypą, jednakże jest dużo bardziej zaraźliwy, szybciej się rozprzestrzenia i nie ma jeszcze na niego szczepionki. Przenosi się drogą kropelkową w szczególności podczas kaszlu, kichania lub mówienia. U większości chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi.

– Osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem, które mają wynik pozytywny
– Osoby, które miały styczność z chorymi
– Osoby, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami kraju!

Osoby przyjeżdżające do Polski zza granicy mają niezwłoczny obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie! To bardzo poważna sprawa.  Dotyczy wszystkich!

Za złamanie zasad kwarantanny grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych!

Kwarantanna domowa polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Izolacja ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. Oznacza to, że osoba stwarzająca potencjalne zagrożenie ma obowiązek  zostania w domu na okres 14 dni (nawet jeżeli oznacza to nieprzychodzenie przez pewien czas do pracy), unikania kontaktu z innymi ludźmi i w miarę możliwości jak najrzadszego wychodzenia do sklepu po zakupy.

WAŻNE! Jeżeli na co dzień pracownik korzysta z zakwaterowania firmy ma obowiązek podania na granicy informacji, że mieszka w mieszkaniach pracowniczych i nie może tam odbyć kwarantanny! Wtedy służby wyznaczą pracownikowi inne miejsce kwarantanny.

WAŻNE! Pracownik pod żadnym pozorem nie może iść do pracy podczas obowiązywania okresu kwarantanny. Dodatkowo jeśli przebywa on w swoim mieszkaniu na terenie Polski wszyscy domownicy również powinni poddać się kwarantannie.

To poważna sprawa, której nie można bagatelizować!

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zgłoś się do nas!