Życie po pracy


Życie
w Polsce

Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania nurtujące cudzoziemców, którzy zamieszkali w Szczecinie. Podpowiemy m.in.: jak zapisać dziecko do przedszkola lub szkoły, jak skorzystać z pomocy lekarza, jak wynająć mieszkanie, czy też gdzie szukać wsparcia w trudnych sytuacjach.

Najczęściej zadawane pytania

Nowy rok szkolny 2020/2021 to nie tylko nowe wyzwania dla uczniów. To również poważne zadanie dla osób na co dzień odpowiadających za pracę szkół i placówek oświatowych, czyli nauczycieli i dyrektorów. Trwająca pandemia koronawirusa piętrzy pytania i wątpliwości: czy to bezpieczne? Jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego? Jak uniknąć tłumów na szkolnym korytarzu? Co w przypadku, gdy uczeń wykazuje objawy chorobowe? To tylko kilka z wielu pytań, które zadają sobie rodzice, uczniowie i pracownicy szkół.

Miasto stawia sobie przede wszystkim jeden cel: ma być bezpiecznie. Właśnie dlatego opracowano szereg specjalnych procedur, opartych m.in. na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które od 1 września będą funkcjonować w szczecińskich placówkach oświatowych. Wypracowanie odpowiednich schematów postępowania, pozwala na zminimalizowanie ryzyka potencjalnego zarażenia się koronawirusem. I właśnie dlatego praca poszczególnych szkół w nadchodzącym roku szkolnym będzie wyglądać nieco inaczej niż dotychczas.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady postępowania, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa:

– wszystkie placówki oświatowe zostały wyposażone w specjalistyczne środki dezynfekujące oraz urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

– wejście do szkoły będzie możliwie jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem.

– osoby wchodzące na teren danej placówki muszą zdezynfekować dłonie.

– wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

– wdrożenie zasad szybkiego i skutecznego kontaktu z rodzicami podopiecznych.

– wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego załatwienia danej sprawy.

– we wszystkich placówkach znajdą się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego postępowania w czasie pandemii. Dodatkowo, w łazienkach znajdą się również instrukcje prawidłowego mycia rąk

 

System organizacji pracy szkoły:

– dostanie się do placówki będzie możliwe wszystkimi wejściami. Ich uruchomienie pozwoli na rozładowanie ewentualnych zatorów formujących się przy poszczególnych drzwiach wejściowych.

– na całym należącym do danej placówki terenie (z wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta.

– w miarę możliwości wszystkie lekcje danej klasy będą odbywać się w jednym miejscu, co pozwoli na zminimalizowanie konieczności przemieszczania się uczniów po terenie placówki.

-wystrój klas zostanie ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.

– poszczególne sale lekcyjne i pomieszczenia, będą często wietrzone.

 

Zasady obowiązujące w trakcie przebywania w placówce:

– w trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie powinni pozostać w swoich klasach. Jeżeli nie będzie to możliwe, w miarę możliwości w poszczególnych placówkach zostanie wprowadzony m.in. system przerw rotacyjnych, co pozwoli na ograniczenie kontaktów uczniów z różnych klas.

– w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego może występować ograniczony dostęp do szafek szkolnych oraz szatni. Ważne jest, aby uczniowie przynosili do szkoły jedynie rzeczy niezbędne. Kurtki i płaszcze będą zabierane do wyznaczonej sali lekcyjnej przypisanej danej klasie.

– stołówki zostaną przystosowane do mniejszej liczby uczniów jednocześnie z nich korzystających. W tym celu zostaną wyznaczone odrębne godziny dla uczniów poszczególnych klas.

– w szkołach podstawowych, w których funkcjonuje stołówka sklepiki szkolne mogą być nieczynne

– z użytku zostaną wyłączone poidełka oraz automaty sprzedające przekąski. Warto pamiętać, aby dziecko zabrało do szkoły wystarczającą ilość jedzenia i picia.

 

 

Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 przyniesie wiele zmian. Szkoły, choć z pozoru będą funkcjonować w normalnym trybie, będą wyglądać nieco inaczej niż dotychczas. Wszystkie podjęte działania mają jeden cel – zapewnienie w tym wymagającym czasie bezpieczeństwa. Trzymanie się zasad pozwala na uniknięcie potencjalnego ryzyka zarażenia się koronawirusem. Dlatego tak ważne jest by pamiętać o zaleceniach i stosować je w codziennym życiu. W ten sposób uchronimy siebie i innych. Szczegółowe informacje na temat tego, jak będą funkcjonować szczecińskie placówki oświatowe w nowym roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie internetowej: https://koronawirus.szczecin.eu/gotowi_do_szkoly.

Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu i nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Osoby te przyjmowane są do publicznych szkół podstawowych, w których ustalono obwód, ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Do szkół podstawowych innych niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, a także do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie tylko, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W sytuacji, gdy z uzasadnionych warunkami demograficznymi przyczyn, które wymagają przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, nie jest możliwe przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do szkoły, należy skierować się do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1. Numer kontaktowy: +48 91 424 56 43

Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi szkoły organizują bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo.
Tygodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

 

Dla uczniów przybywających z zagranicy szkoła organizuje bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Jednocześnie uczeń przez 12 miesięcy może korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania, jeśli taką potrzebę stwierdzi nauczyciel prowadzący. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu. Z tych zajęć mogą także korzystać uczniowie oddziału przygotowawczego.

Ucznia cudzoziemca może wspierać w szkole osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela, władająca językiem kraju pochodzenia ucznia – przez 12 miesięcy.

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w:
a) przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego,
a) szkołach podstawowych również w szkołach podstawowych specjalnych
b) szkołach ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe) również w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
c) szkołach artystycznych, placówkach oświatowych
na warunkach dotyczących obywateli polskich.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do (w szkole, w której uczeń realizuje naukę):
a) dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (prowadzonej indywidualnie lub w grupach w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo),
b) pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia,
c) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie maksymalnie trzech przedmiotów nauczania (prowadzonej indywidualnie lub w grupach w wymiarze godzin lekcyjnych tygodniowo).
3. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia.
4. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu, osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby posiadające ważną Kartę Polaka, osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych, osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin, osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz członkowie ich rodzin, osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin, osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz członkowie ich rodzin, osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione powyżej mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
a) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
b) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę lub placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki;
c) na warunkach odpłatności
6. Osobom niebędącym obywatelami polskimi może być przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w miesięcznej wysokości równej wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW, ZASAD ZWIĄZANYCH Z UBIEGANIEM SIĘ O PRZYZNANIE MIEJSCA W ŻŁOBKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE

1. Opieka w żłobku może być sprawowana nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
2. Warunkiem zapisania do żłobka jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL
3. Aby zapisać dziecko do żłobka:
Należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka:
– w formie elektronicznej (dostępny na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek)
– następnie z wydrukowanym (wypełnionym) i podpisanym formularzem należy udać się do żłobka I preferencji w celu zarejestrowania dziecka w systemie. Otrzymają wówczas Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające m.in. login i hasło umożliwiające bieżące monitorowanie kolejności oczekiwania dziecka do wybranych żłobków .
4. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka odbywa się w systemie ciągłym, trwa cały rok.
5. Wnioski o przyjęcie dziecka przyjmowane są codziennie w godz. 9:00- 14:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) wyłącznie przez żłobek I preferencji.
6. Nabór wrześniowy związany jest z odejściem najstarszych dzieci do przedszkoli, przez co zwiększa się ilość wolnych miejsc w placówkach.
7. O otrzymaniu miejsca w żłobku decyduje kolejność wpływu wniosków oraz wolne miejsca w danej grupie wiekowej
• miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowanych.
8. Poza kolejnością mogą zostać przyjęte dzieci spełniające następujące kryteria:
• z rodzin wielodzietnych (minimum 3 dzieci),
• niepełnosprawne.
9. Warunkiem koniecznym, aby dziecko uczęszczało do Żłobka jest spełnianie przez rodziców następujących kryteriów:
• kolejność na liście oczekujących,
• zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Szczecin,
• oboje rodziców pracujących/ uczących się w systemie dziennym.
10. Wszystkie informacje techniczne dotyczące elektronicznego systemu naboru dostępne są w regulaminie na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek.
11. Dane kontaktowe:
Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
Ul. Śląska 54 LU1-LU2
70-430 Szczecin
Tel. 91 434 16 16
e-mail: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl
www. zespolzlobkow.szczecin.pl

Osoby do 18 roku życia, niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, posiadają prawo do opieki zdrowotnej. Jednak zgodnie z ustawą podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu. Dziecko do ubezpieczenia może zostać zgłoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych, instytucję, która sprawuje opiekę nad dzieckiem lub szkołę.

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko cudzoziemca przyjmowane jest na takich samych zasadach, jak dziecko polskie. Należy w tym celu wypełnić wniosek – w konkretnej placówce możesz dowiedzieć się, czy należy zrobić to osobiście, czy online.

Jeśli zaś chodzi o starsze klasy szkoły podstawowej, a także szkoły średnie, to przyjmuje się do nich dziecko na podstawie:

– świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji uznanego – zgodnie z odrębnymi przepisami – za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły lub świadectwu dojrzałości,
– świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.

Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna dla dzieci do 18 roku życia. Warto wspomnieć również o tym, że dziecko, które nie posiada obywatelstwa polskiego, ma prawo do dodatkowych lekcji języka polskiego, które są bezpłatne. Prawo to przysługuje mu w ciągu 12 pierwszych miesięcy nauki.

Chcąc zapisać dziecko do przedszkola, musisz najpierw sprawdzić w danej placówce, czy wniosek składa się drogą elektroniczną, czy też bezpośrednio w przedszkolu. Zapisy zaczynają się zwykle w marcu, a pierwszeństwo mają te dzieci, które zamieszkują na terenie gminy lub miasta, gdzie przedszkole się mieści. W przypadku przedszkoli publicznych lokalne władze samorządowe podejmują decyzję o tym, jaki wymiar godzinowy pobytu w nim dziecka jest bezpłatny (minimum to 5 godzin dziennie), a także o wysokości opłaty za pozostały czas korzystania z przedszkola.

Jeśli chcesz zapisać dziecko do żłobka, ale nie wiesz do którego, wykaz wszystkich placówek możesz znaleźć na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow. Ze względu na fakt, iż nie ma ujednoliconej procedury zapisu do żłobka, po wyborze konkretnej placówki, musisz w niej sprawdzić, jakie zasady zapisu obowiązują. W części placówek funkcjonują zapisy wyłącznie osobiste, w innych natomiast możliwe są elektroniczne. W konkretnym żłobku możesz również sprawdzić termin rekrutacji, poznać opłaty, a także przedział wiekowy przyjmowanych dzieci.

Świadczenia 500+ na dziecko przysługują nie tylko obywatelom polskim, ale również cudzoziemcom zamieszkującym w Polsce wraz z dzieckiem, o świadczenie dla którego się ubiega. Aby móc się o nie starać, należy posiadać obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA, albo posiadać obywatelstwo jednego z krajów, który posiada zawartą z Polską dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym (należą do nich m.in. Mołdawia i Ukraina).

Ponadto osoba starająca się o 500+ powinna posiadać zezwolenie na pobyt przekraczający 6 miesięcy z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
Wniosek o świadczenie 500+ możesz złożyć w urzędzie gminy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub on-line (za pośrednictwem banku, przez stronę Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, lub PUE ZUS). Dane, jakie trzeba uzupełnić to imię i nazwisko wnioskodawcy, czyli rodzica, jego PESEL, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także stan cywilny, dane kontaktowe.

Następnie dane dziecka, czyli datę urodzenia, imię i nazwisko, PESEL, płeć, obywatelstwo, stan cywilny.

Istnieje kilka możliwości zalegalizowania pobytu Twojego dziecka w Polsce. Uzależnione są one od podstawy prawnej przebywania rodziców na terenie PL.

Twoje dziecko otrzymuje pozwolenie na pobyt stały, jeśli Ty posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, a Twój potomek:

– urodził się w czasie, gdy Ty posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy
– urodził się, kiedy posiadałeś już zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE.

Twoje dziecko otrzyma zezwolenie na pobyt czasowy, jeśli przebywasz w Polsce na podstawie:

– zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE, lecz Twoje dziecko nie urodziło się w trakcie posiadania przez Ciebie tego zezwolenia lub też zezwolenia na pobyt czasowy,
– statusu uchodźcy,
– ochrony uzupełniające,
– zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

W przypadku, gdy przebywasz w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, a Twoje dziecko urodziło się podczas ważności któregoś z tych dokumentów, może ono otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji musisz posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, a także źródło dochodu.

Jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz sprowadzić tutaj swoje dziecko, możesz starać się dla swojego dziecka o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną pod warunkiem, że przebywasz tutaj na podstawie jednego z poniższych dokumentów:

– zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– status uchodźcy,
– ochrona uzupełniająca,
– zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,
– minimum od dwóch lat zezwolenie na pobyt czasowy, przy czym ostatnie zezwolenie było wydane na co najmniej jeden rok,
– zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań naukowych,
– Niebieska Karta UE.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie chorobowe, masz prawo do wykorzystania zwolnienia na chore dziecko. W takiej sytuacji podczas wizyty u lekarza z dzieckiem, ten powinien wystawić Ci zwolnienie. W przypadku, gdy zachodzi konieczność, abyś sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. W roku kalendarzowym możesz wykorzystać odpowiednio:
– 60 dni w przypadku dzieci zdrowych do 8 roku życia, zaś w przypadku dzieci chorych do 14 roku życia;
– 30 dni, jeśli sprawujesz opiekę nad dzieckiem o znacznym stopniu niepełnosprawności do lat 18;
– 14 dni, jeśli sprawujesz opiekę nad innym członkiem rodziny. Pamiętaj jednak, że jeśli poza Tobą, we wspólnym gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny, którzy mogą zaopiekować się dzieckiem – zasiłek Ci nie przysługuje.

Jeśli posiadasz dziecko, które ma mniej niż 6 lat (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 18 lat) masz prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego. Aby skorzystać z tego rodzaju urlopu musisz być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a Twój staż pracy (niekoniecznie u aktualnego pracodawcy) musi wynosić minimum 6 miesięcy. Z urlopu wychowawczego mogą w tym samym czasie korzystać oboje rodzice. Maksymalny wymiar tego urlopu wynosi 36 miesięcy, jednak jeden rodzic może skorzystać maksymalnie z 35 tygodni. Wniosek urlopowy musisz złożyć na 21 dni przed, a pracodawca nie ma prawa Ci odmówić. Nie musisz też wykorzystać pełnego wymiaru urlopu jednorazowo, możesz to zrobić maksymalnie w 5 częściach.
Pamiętaj, że urlop wychowawczy jest bezpłatny –  to oznacza, że nie otrzymujesz świadczenia opłacanego z ubezpieczenia chorobowego.

Urlop macierzyński jest jednym z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Przysługuje osobie, która pozostaje w stosunku pracy i której urodziło się dziecko. Podstawowy wymiar tego urlopu (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) wynosi 20 tygodni. Wymiar urlopu zwiększa się w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Zgodnie z regulacją kodeksową w przypadku urodzenia: 2 dzieci przysługuje 31 tygodni urlopu, 3 – 33 tygodnie, 4 – 35 tygodni, 5 i większej liczby dzieci – 37 tygodni. 37 tygodni jest więc maksymalnym okresem urlopu macierzyńskiego.
Masz prawo wykorzystać część urlopu jeszcze przed urodzeniem dziecka. Maksymalna długość urlopu, jaki można rozpocząć wykorzystywać jeszcze przed rozwiązaniem, wynosi 6 tygodni.

Oprócz tego przysługuje Ci prawo do odstąpienia od części urlopu macierzyńskiego na rzecz wykorzystania go przez ojca dziecka. Możesz to zrobić dopiero wtedy, gdy wykorzystasz wcześniej minimum 14 tygodni swojego urlopu. W takim przypadku powinnaś poinformować swojego pracodawcę o rezygnacji z części urlopu najpóźniej na 7 dni przed powrotem do pracy.

W trakcie urlopu macierzyńskiego otrzymujesz zasiłek macierzyński. To świadczenie opłacane z ubezpieczenia chorobowego. Aby otrzymywać pieniądze, należy dostarczyć pracodawcy wymagane dokumenty: http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/niezbedne-dokumenty.

O zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce można się starać z następujących przyczyn:

1. Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski;
2.Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski;
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;
5. Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce;
6. Odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim;
7. Prowadzenie badań naukowych w Polsce;
8. Przyjazd do członków rodziny obywatela Polski lub członka rodziny cudzoziemca;
9. Bycie ofiarą handlu ludźmi, która przebywa w Polsce, podejmuje współpracę z organami prowadzącymi postępowanie w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz, która zerwała kontakty z osobami podejrzanymi o handel ludźmi;
10. Zamiar dołączenia członka rodziny do obywatela państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkującego w Polsce;
11. Bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy;
12. Bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca będącym małżonkiem obywatela Polski i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy wydane dla członka rodziny obywatela Polski;
13. Inne, ważne okoliczności, których istnienie zostanie udowodnione.
Wnioskując o dany typ zezwolenia na pobyt, należy przedłożyć dokumenty, które potwierdzają zasadność wybranego celu. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Opłata skarbowa wynosi odpowiednio: za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 340 złotych, za udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – 440 złotych. Opłata za wydanie karty: 50 złotych.

PAMIĘTAJ! Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać cofnięte, gdy ustał cel pobytu, na który zostało ono wydane.

Zezwolenie na pobyt stały może uzyskać cudzoziemiec, który:

1. jest dzieckiem cudzoziemca, który ma w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, i który:
a). urodził się już po tym, jak jego rodzic otrzymał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
b). urodził się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez jego rodzica,
2. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką rodzicielską,
3. jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe,
4. pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
5. jest ofiarą handlu ludźmi i:
a). mieszkał w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego cudzoziemcom będącym  ofiarami handlu ludźmi,
b). współpracował z organami ścigania w postępowania karnym;
c). ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowania w sprawie,
6. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
7. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej w przypadku:
a). jeżeli zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, w którym:
-zagrożone byłoby prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub
-cudzoziemiec mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub
-cudzoziemiec mógłby być zmuszony do pracy, lub
-cudzoziemiec mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej
b). zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na podstawie  orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości o  odmowie wydania cudzoziemca,
8. udzielono mu w Polsce azylu, lub
9.posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.

Warto wiedzieć, że tego rodzaju zezwolenia nie można uzyskać poprzez pobyt w Polsce związany z pracą.
Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas bezterminowy, a sam dokument na okres 10 lat, co oznacza, że po tym terminie kartę tę należy wymienić.
O jego wydanie wnioskuje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Opłata skarbowa wynosi 640 złotych, za wydanie karty natomiast 50 złotych. Posiadanie tego rodzaju zezwolenia zwalnia z obowiązku występowania o dokumenty legalizujące pracę.

Karta Polaka potwierdza przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, natomiast nie legalizuje ona pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby tutaj przyjechać, wymagane jest posiadanie dokumentu legalizującego pobyt.

Posiadanie Karty Polaka może natomiast ułatwić legalizację pobytu. Dzięki niej możesz otrzymać bezpłatnie wizę, która uprawnia Cię do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy.

Z tytułu posiadania Karty Polaka przysługuje też wiele uprawnień, takich jak: możliwość złożenia bezpłatnie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, podjęcie w Polsce pracy bez konieczności posiadania dokumentów, które ją legalizują, darmowe zwiedzanie muzeów.

Korzyści wynikających z posiadania Karty Polaka jest więcej, więc jeśli ją posiadasz, koniecznie się z nimi zapoznaj!

W Szczecinie są miejsca, w których nauczysz się języka polskiego. Specjalne kursy dla cudzoziemców organizują m.in.:

 • Uniwersytet Szczeciński – kurs weekendowy (łącznie 120 godzin), podczas którego nauczysz się jak prawidłowo rozmawiać z pracodawcą, czego możesz oczekiwać i oczekiwać od swojego pracodawcy jako obcokrajowiec, jak poprawnie mówić w agencjach rządowych, jak i gdzie się uczyć, jak i gdzie poprawić swoje umiejętności zawodowe. Poznasz też Szczecin, jego historię i kulturę, zobaczysz, gdzie są ważne instytucje i zabytki. Więcej dowiesz się na stronie http://ua.usz.edu.pl/ lub pisząc do aneta.szeremeta@usz.edu.pl
 • Bezpieczna Przystań przy Caritas Polska – kurs języka polskiego trwający 3 miesiące, podczas którego poprawisz umiejętności komunikacyjne niezbędne w sytuacjach życia codziennego i pracy. Poznasz też  historię i kulturę naszego kraju.Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: +48 515 402 273, +48 507 870 258.

Na terenie Szczecina wsparcie finansowe realizują dwie instytucje:

I. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. 091 4427-100 (sekretariat), faks 091 4427-101
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 ( Biuro Obsługi Interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:00 )
FILIA – ul. Kaszubska 30, 70-226 Szczecin
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00
FILIA – PRAWOBRZEŻE
ul. Rydla 39/40 (filia Urzędu Miasta Szczecin), 70-783 Szczecin

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Korespondencyjnie: SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA:
1. świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.
Osoby posiadające Kartę Polaka wraz ze współmałżonkiem i dziećmi przebywającymi w Polsce, które po 1 stycznia 2017 r. złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej
Wniosek należy złożyć w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Wypłatę świadczenia realizuje Szczecińskie Centrum Świadczeń.
Okres przyznania oraz miesięczna wysokość ustalana indywidualnie w decyzji Wojewody.
2. świadczenia rodzinne
1). zasiłek rodzinny;
2). jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
3). świadczenie rodzicielskie;
oraz
3. świadczenia opiekuńcze
1). świadczenie pielęgnacyjne;
2). specjalny zasiłek opiekuńczy;
3). zasiłek dla opiekuna;
4). zasiłek pielęgnacyjny;

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze przysługują cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ( tj. posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
– zezwolenia na pobyt stały,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
– zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
d) którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
e) którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
f) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
g) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują cudzoziemcom:
a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej- w tym wydanego przez inne państwo członkowskie UE;
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
d) zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5. świadczenie wychowawcze, tzw. Program „Rodzina 500+”

6. świadczenie „Dobry start”; 300 zł przyznawane raz w roku na dzieci i młodzież realizujących obowiązek szkolny
Prawo do świadczenia wychowawczego i świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” przysługuje cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów
międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
e) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
g) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

7. świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
Świadczenie w wysokości do 500 zł przysługuje wszystkim rodzicom, w tym cudzoziemcom posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mającym na utrzymaniu dzieci / dziecko w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia w celu dofinansowania odpowiedniej, wybranej przez rodziców formy opieki.

8. świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”:
Świadczenie wypłacane w transzach po 1000 zł.
świadczenie realizowane do grudnia 2019 r., termin składania wniosków do listopada 2019 r.
Bon przysługuje wszystkim Opiekunom, w tym cudzoziemcom posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającym wsparcia i opieki Seniorowi z chorobą Alzheimera.

9. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka nieuleczalnie chorego lub ciężko
upośledzonego, tzw. Program „Za życiem”:
Przepisy stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. dodatek mieszkaniowy wraz ze zryczałtowanym dodatkiem energetycznym:
Prawo do dodatków przysługuje cudzoziemcom zamieszkującym na terenie Szczecina i posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do przyznania uprawnienia konieczne jest również spełnienie ustawowych kryteriów dochodowych oraz ew. dodatkowych wymagań regulowanych obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ww. świadczeń znajdują się na stronie: http://swiadczenia.szczecin.pl/

II. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
tel. 091 4857-601 (sekretariat), faks 091 4857-603
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
Pomoc przyznawana jest w zależności od miejsca zamieszkania przez właściwe rejonowe ośrodki pomocy rodzinie:
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Śródmieście”, ul. Jagiellońska 62A, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 48 07 020/021
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Północ”, ul. Strzałowska 9, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 43 28 440;
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Zachód”, ul. Abramowskiego 19, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 46 46 160/161
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Prawobrzeże”, ul. Struga 10/12, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 46 68 046.

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA:

Świadczenia pieniężne
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne
• praca socjalna,
• bilet kredytowany,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
• sprawienie pogrzebu,
• poradnictwo specjalistyczne,
• interwencja kryzysowa,
• schronienie,
• posiłek,
• niezbędne ubranie,
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
• mieszkanie chronione,
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

O świadczenia z pomocy społecznej może się starać cudzoziemiec:
1) który oprócz zamieszkiwania i przebywania w Polsce otrzymał zezwolenie na pobyt stały;
2) który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie jego rodziny, przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którym przysługuje prawo pobytu, w tym stałego na terytorium RP.
3) który posiada status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
4) który otrzymał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego;
5) który otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy:
– w celu połączenia z rodziną, będący członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
– posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ww. świadczeń znajdują się na stronie: http://mopr.szczecin.pl/

Są w Polsce taki święta, których obchody wiążą się z dniami ustawowo wolnymi od pracy. Kiedy wypadają?

– 1 stycznia – Nowy Rok
– 6 stycznia – święto Trzech Króli
– Wielkanoc (data jest ruchoma, ale święto zawsze przypada w niedzielę, w drugiej połowie marca lub w kwietniu)
– Poniedziałek Wielkanocny (drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, bezpośrednio po niedzieli wielkanocnej)
– 1 maja – Święto Pracy
– 3 maja – rocznica uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, tzw. Konstytucji 3 maja
– Boże Ciało – data jest ruchoma, ale zawsze przypada na jeden ze czwartków czerwca
– 15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
– 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
– 11 listopada – Święto Niepodległości
– 25 grudnia – pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
– 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Oczywiście! Są restauracje, sklepy, a także obiekty kulturalne, w których oferta kierowana jest także do obcokrajowców. Poniżej wymieniamy kilka z nich:

Restauracja Ukraineczka – ul. Panieńska 19,
Chinkalnia Restauracja Gruzińska – ul. Śląska 9,
Gruzińska Kuchnia „Imereti: – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31/2
Ukrainoczka – delikatesy wschodnie – al. Niepodległości 4
Kino Helios – wyświetlane są seanse z ukraińskim dubbingiem
Cerkiew – ul Mickiewicza 43
Prawosławna parafia św. Mikołaja Cudotwórcy – ul. Zygmunta Starego 1A
Oddział Związku Ukraińców w Polsce – ul Mickiewicza 45
Honorowy Konsulat Ukrainy – ul. Mickiewicza 45

Szukając mieszkania, zwróć uwagę na całkowity koszt jego wynajmu. Często opłaty za gaz, prąd, a także inne media nie wchodzą w skład czynszu. Równie ważna jest wysokość kaucji. Zwykle jest ona w wysokości jednomiesięcznego czynszu, ale może być również wyższa. Kaucja jest formą zabezpieczenia dla właściciela mieszkania – jeśli dokonasz w nim jakichś zniszczeń, może on pokryć z jej pomocą ewentualne szkody. W przypadku, gdy pozostawisz mieszkanie w stanie nieuszkodzonym, po zakończeniu najmu mieszkania kaucja zostanie Ci zwrócona.

Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy najmu sprawdź, czy osoba, które je Tobie oferuje, posiada do niego prawo. W tym celu powinna okazać Tobie akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej. Sprawdź, czy dane właściciela w niej zawarte są zgodne z danymi w dowodzie tożsamości tej osoby.

Aby w pełni legalnie wynająć mieszkanie, powinieneś z jego właścicielem podpisać umowę najmu. Zwróć uwagę, aby były w niej zawarte takie informacje jak wyposażenie mieszkania, jakie udostępnia Tobie właściciel, ewentualne zniszczenia, które już zastałeś, a także okres wypowiedzenia.

Możesz szukać mieszkania na wynajem dwiema drogami:

– samodzielnie za pośrednictwem portali internetowych i społecznościowych, takich jak:
facebook (tu na różnych grupach bardzo często pojawiają się oferty mieszkań), olx.pl, otodom.pl, gratka.pl, infoludek.pl, domiporta.pl, itp.

– korzystając z pomocy biura nieruchomości (wybierając tę opcję przygotuj się na to, że zapłacisz za tę usługę – zazwyczaj opłata jest równa wartości jednomiesięcznego czynszu).

Obecnie większość banków umożliwia założenie konta przez cudzoziemca. W części z nich można to zrobić wyłącznie osobiście, jednak coraz więcej banków pozwala na założenie konta drogą elektroniczną. Przed dokonaniem wyboru banku sprawdź, czy aby otworzyć w nim konto, musisz być rezydentem (posiadać meldunek), czy też nie jest to warunek konieczny. Zwróć też uwagę, że dokumenty, które są potrzebne do otwarcia konta różnią się w zależności od banku, w którym chcesz to zrobić.

Poniżej znajduje się lista banków, w których możesz bezproblemowo założyć konto:

1.Konto dla cudzoziemca – PKO BP Bank
2.Konto dla obcokrajowca – Millennium Bank
3.Konto dla cudzoziemca – NEST Bank
4.Konto dla obcokrajowca – mBank. Dobre dla Ukraińca.
5.Konto dla cudzoziemca – Santander

Jeśli chcesz przesłać pieniądze z Polski do Twojego kraju, możesz skorzystać z przekazów pieniężnych western Union. Możesz to zrobić przy użyciu swojego rachunku bankowego lub w odpowiedniej placówce.

W Szczecinie możesz poruszać się komunikacją miejską, czyli autobusami i tramwajami. Ich rozkład, a także trasy widnieją na tej stronie https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,wedlug-linii. W komunikacji miejskiej obowiązują m.in.: bilety jednorazowe czasowe, bilety dobowe i wielodobowe, bilety miesięczne, bilety trzymiesięczne. Ich ceny znajdziesz na https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/bilety-i-oplaty,bilety-jednorazowe oraz https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/bilety-i-oplaty,bilety-okresowe.

Mieszkając w Polsce możesz zapisać się do przychodni właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania lub innej dowolnej. W tym celu należy złożyć wniosek do wybranej placówki o wybór lekarza rodzinnego. Do tego lekarza wybierzesz się na wizytę w przypadku przeziębienia, złego samopoczucia, a także po skierowanie do lekarza specjalisty. Możesz również wybrać się do prywatnej placówki, która ma zawartą umowę z NFZ i odbyć bezpłatną wizytę u lekarza.
W miejscach, które nie posiadają umowy z NFZ leczenie, o ile nie uległo się nagłemu zagrożeniu życia lub zdrowia, jest płatne.

W celu udania się do lekarza powinieneś posiadać ze sobą PESEL, a także paszport. Jeśli nie masz PESELU, weź ze sobą zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające, że jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (ZUS ZUA, lub RMUA). Zaświadczenie to możesz uzyskać od swojego pracodawcy.

Chcąc wjechać do Polski, powinieneś posiadać odpowiednie środki finansowe, które pozwolą Ci na opłacenie mieszkania oraz wyżywienia na czas pobytu, a także na zakup biletu powrotnego. Posiadanie odpowiedniej sumy pieniędzy może być sprawdzane przez Straż Graniczną przy próbie przekroczenia granicy.
Wysokość środków finansowych uzależniona jest od długości pobytu:

– do 4 dni – minimum 300 złotych
– powyżej 4 dni – minimum 75 złotych na każdy dzień pobytu.

Ponadto powinieneś posiadać środki finansowe na zakup biletu powrotnego:

– 200 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa sąsiadującego z Polską
– 500 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa należącego do UE nie sąsiadującego z Polską
– 2500 złotych, jeżeli przybyłeś z państwa nie należącego do UE oraz nie sąsiadującego z Polską.

W celu potwierdzenia posiadania wyżej wymienionych środków, powinieneś móc okazać:

– czek podróżny
– zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową,
– zaświadczenie o posiadaniu środków na koncie w banku, mającym siedzibę na terenie Polski
– zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Do Polski możesz dostać się trzema drogami, w zależności od tego, gdzie aktualnie przebywasz: drogą morską, lądową i powietrzną.
Ze względu na to, że pierwsza opcja dotyczy najmniejszej liczby osób, skupimy się na pozostałych dwóch.
Samolot – możliwe są loty zarówno bezpośrednie, jak i takie, w których konieczna jest przesiadka. Ze względu na czas podróży, to zapewne najwygodniejszy środek lokomocji. Wybór połączeń możesz sprawdzić na:

https://www.lot.com/pl/pl/
https://www.kayak.pl/flights
https://www.esky.pl/tanie-loty/0/0/ci/szz/szczecin?gclid=Cj0KCQjwhJrqBRDZARIsALhp1WRdKzpvoQyScg9XeMMsbHyhYa53inevpavyI-xa8ZsSb4zZPpabUUwaAl5_EALw_wcB
https://www.tanie-loty.com.pl/promocje/tanie-loty-ze-szczecina-do-ukrainy.html

Do Polski możesz również dostać się autobusem. Wyszukiwarki połączeń znajdują się na stronach:

https://www.virail.pl
https://pl.omio.com
https://infobus.eu/pl?admitad_uid=eacabae3b07ca4238749539971ca624e
https://busy.info.pl/11,37307,75,rozklad-jazdy-autobusow-bus,szczecin,ukraina.html
https://www.busradar.pl

Jeśli nie chcesz ponosić opłaty celnej, zwróć uwagę, aby towary, które przewozisz w swoim bagażu podręcznym nie przekraczały odpowiednio wartości:

– 300 euro – jeśli przekraczasz granicę drogą lądową,
– 430 euro – przy przekroczeniu granicy drogą powietrzną lub morską.

Poniżej znajduje się lista towarów, które możesz przywieźć do Polski z pewnymi ograniczeniami:

– papierosy – w transporcie lądowym: 40 sztuk, w morskim lub powietrznym – 200 sztuk
– alkohol, w zależności od jego mocy – między 1 litr, a 16 litrów
– broń wykorzystywaną w celach łowieckich lub sportowych (jeśli przyjeżdżasz po to, by wziąć udział lub przygotowujesz się do imprezy sportowej). Pamiętaj jednak, że zanim postanowisz wwieźć broń do Polski, musisz najpierw uzyskać stosowne dokumenty, a także zgłosić ten fakt organom celnym
– złoto i platyna dewizowe – jeśli towary, które chcesz przewieźć, przekraczają wartość 10 tys. euro, musisz zgłosić to organom Straż Granicznej
– jedzenie – tutaj przepisy są bardzo restrykcyjne, więc przed ich wwiezieniem, zapoznaj się z przepisami
– zwierzęta domowe – szczegółowa informacja znajduje się tutaj: dostępna jest pod adrese https://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=2075

NIE WOLNO wwozić do Polski środków odurzających i substancji psychotropowych.

Chcąc przyjechać do Polski na granicy musisz mieć przy sobie następujące dokumenty:

– ważny dokument podróży,
– ważny dokument legalizujący pobyt w Polsce.

Oprócz tego funkcjonariusze Straży Granicznej mogą zapytać Cię o cel przyjazdu do Polski, poprosić o potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w Polsce, a także środków finansowych na czas pobytu i powrót do kraju. Jeśli przyjeżdżasz w celu wykonywania pracy, możesz zostać poproszony o okazanie dokumentu, który to poświadcza.

Pamiętaj również, że nawet jeśli posiadasz ważne dokumenty, Straż Graniczna może odmówić Ci wjazdu do Polski. Może się tak stać, jeśli:

– nie przedstawisz dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu pobytu,
– posiadasz podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub kartę pobytu,
– nie możesz udokumentować posiadania ubezpieczenia zdrowotnego,
– Twoje dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany,
– Twój pobyt może stanowić zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Celem Programu jest stworzenie na terenie Szczecina oraz gmin partnerskich przyjaznej przestrzeni do życia dla rodzin z dziećmi oraz seniorów poprzez niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami oraz tworzenie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień.

W ramach Programu funkcjonują dwa rodzaje kart uprawniających do otrzymania zniżek:

– Szczecińska Karta Rodzinna (SKR) skierowana jest do rodzin, w tym cudzoziemców posiadających uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Szczecina, posiadających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci.
SKR umożliwia dostęp na preferencyjnych warunkach do miejskich instytucji kultury, obiektów sportowo-rekreacyjnych, komunikacji miejskiej oraz opieki nad dzieckiem na terenie miasta
– Szczecińska Karta Seniora (SKS) skierowana jest do seniorów powyżej 65 roku życia, w tym cudzoziemców posiadających uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Szczecina, i oferuje dostęp na korzystnych warunkach do miejskich instytucji kultury, rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz zniżek, ulg i ofert bezpłatnych w wybranych punktach usługowo-handlowych na terenie miasta.

Wnioski o wydanie kart SKR i SKS należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 lub w filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39.

Tel. 91 4245 931, fax. 91 4245 322, e-mail: boi@um.szczecin.pl

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w Programie znajdują się na stronie: www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Jeśli planujesz zostać w Polsce powyżej 30 dni, masz obowiązek zameldować się w terminie 4 dni od dnia Twojego przyjazdu. Zameldować możesz się w chwili, gdy posiadasz umowę najmu mieszkania. Na wizytę w Urzędzie powinieneś przygotować: umowę najmu, ważny paszport wraz z dokumentem, który legalizuje Twój pobyt, wypełniony formularz (jeśli chcesz się zameldować na termin dłuższy niż 3 miesiące, meldunek na okres krótszy niż 3 miesiące dokonywany jest w formie ustnej). Niektóre urzędy wymagają też pisemnej zgody właściciela lokalu na to, byś się w nim zameldował lub też jego osobistego stawiennictwa. Potwierdzenie zameldowania wydawane jest od ręki, jest ono bezpłatne.

Poniżej znajdziesz listę urzędów oraz wskazówki, jakie sprawy możesz w nich załatwić:

– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – tutaj możesz złożyć wniosek o kartę czasowego lub stałego pobytu, zaproszenie, świadczenia dla osób, które posiadają Kartę Polaka i złożyły wniosek na pobyt stały
– Urząd Miasta Szczecin – to tutaj możesz m. in. zarejestrować swój samochód, wystąpić o meldunek czasowy lub stały, zwrócić się z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, otrzymać prawo jazdy, zgłosić urodzenie się dziecka
– Urząd Pracy – w tym urzędzie możesz zgłosić zakończenie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
– Urząd Stanu Cywilnego – aby dowiedzieć się jakie formalności musisz spełnić, aby wstąpić w związek małżeński, a także by go zawrzeć, udaj się do tego urzędu.

W Polsce obowiązkowym szczepieniom podlegają dzieci i młodzież do lat 19, a także osoby szczególnie narażone na zachorowanie (studenci uczelni medycznych, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy służb weterynaryjnych).
Do obowiązkowych w naszym kraju należą szczepienia przeciwko gruźlicy, zakażeniom pneumokokowym, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B.
Aby poznać kalendarz szczepień, zapytaj o niego lekarza rodzinnego podczas wizyty w przychodni. Szczepienia, które należą do obowiązkowych, są bezpłatne.

W celu wyrobienia książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych w pierwszej kolejności należy udać się do stacji sanitarno-epidemiologicznej (ul. Wincentego Pola 6, al. Wojska Polskiego 160, ul. Spedytorska 6/7), gdzie próbki kału zbadane zostaną pod kątem nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella oraz prątków gruźlicy. Próbki należy dostarczyć z trzech kolejnych dni. Czas oczekiwania na wyniki wynosi kilka dni, a koszt badania to ok. 100 złotych. Z wynikiem należy udać się lekarza medycyny pracy lub podstawowej opieki zdrowotnej, który może skierować Cię na dodatkowe badania. Na podstawie wyników wszystkich badań lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywania pracy, lub też nie. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy lekarz podejmuje decyzję o tym, kiedy powinieneś ponowić badania.

Od soboty (07.11.2020 r.) obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:
 • nauka we wszystkich klasach w trybie zdalnym min. do 29 listopada (włącznie z klasami 1 – 3)
 • zamknięte są sklepy w galeriach handlowych (pozostają otwarte jedynie sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, prasą, artykułami dla zwierząt, artykułami remontowo- budowlanymi)
 • zamknięte są placówki kultury – teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne etc.
 • hotele będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej
 • handel w sklepach do 100m2 – 1 osoba na 10m2, a w sklepach powyżej 100m2 – 1 osoba na 15m2
 • kościoły – 1os/15m2.

 

Od 24.10.2020 r. obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa:

 • cała Polska w strefie czerwonej
 • nauka w klasach 4 – 8 w trybie zdalnym
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni
 • zawieszenie działalności sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających turnusów)
 • lokale gastronomicznie i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz)
 • w placówkach handlowych pow. 100 mkw ograniczenie do 5 osób na 1 kasę
 • w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich
 • ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego
 • ograniczenie przemieszczania się osób 70+ z wyłączeniem:
  – wykonywania czynności zawodowych
  – zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego
  – sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego

Nowy rok szkolny 2020/2021 to nie tylko nowe wyzwania dla uczniów. To również poważne zadanie dla osób na co dzień odpowiadających za pracę szkół i placówek oświatowych, czyli nauczycieli i dyrektorów. Trwająca pandemia koronawirusa piętrzy pytania i wątpliwości: czy to bezpieczne? Jak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego? Jak uniknąć tłumów na szkolnym korytarzu? Co w przypadku, gdy uczeń wykazuje objawy chorobowe? To tylko kilka z wielu pytań, które zadają sobie rodzice, uczniowie i pracownicy szkół.

Miasto stawia sobie przede wszystkim jeden cel: ma być bezpiecznie. Właśnie dlatego opracowano szereg specjalnych procedur, opartych m.in. na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które od 1 września będą funkcjonować w szczecińskich placówkach oświatowych. Wypracowanie odpowiednich schematów postępowania, pozwala na zminimalizowanie ryzyka potencjalnego zarażenia się koronawirusem. I właśnie dlatego praca poszczególnych szkół w nadchodzącym roku szkolnym będzie wyglądać nieco inaczej niż dotychczas.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady postępowania, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa:

– wszystkie placówki oświatowe zostały wyposażone w specjalistyczne środki dezynfekujące oraz urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

– wejście do szkoły będzie możliwie jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem.

– osoby wchodzące na teren danej placówki muszą zdezynfekować dłonie.

– wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.

– wdrożenie zasad szybkiego i skutecznego kontaktu z rodzicami podopiecznych.

– wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego załatwienia danej sprawy.

– we wszystkich placówkach znajdą się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego postępowania w czasie pandemii. Dodatkowo, w łazienkach znajdą się również instrukcje prawidłowego mycia rąk

 

System organizacji pracy szkoły:

– dostanie się do placówki będzie możliwe wszystkimi wejściami. Ich uruchomienie pozwoli na rozładowanie ewentualnych zatorów formujących się przy poszczególnych drzwiach wejściowych.

– na całym należącym do danej placówki terenie (z wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczkę zasłaniającą nos i usta.

– w miarę możliwości wszystkie lekcje danej klasy będą odbywać się w jednym miejscu, co pozwoli na zminimalizowanie konieczności przemieszczania się uczniów po terenie placówki.

-wystrój klas zostanie ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.

– poszczególne sale lekcyjne i pomieszczenia, będą często wietrzone.

 

Zasady obowiązujące w trakcie przebywania w placówce:

– w trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie powinni pozostać w swoich klasach. Jeżeli nie będzie to możliwe, w miarę możliwości w poszczególnych placówkach zostanie wprowadzony m.in. system przerw rotacyjnych, co pozwoli na ograniczenie kontaktów uczniów z różnych klas.

– w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego może występować ograniczony dostęp do szafek szkolnych oraz szatni. Ważne jest, aby uczniowie przynosili do szkoły jedynie rzeczy niezbędne. Kurtki i płaszcze będą zabierane do wyznaczonej sali lekcyjnej przypisanej danej klasie.

– stołówki zostaną przystosowane do mniejszej liczby uczniów jednocześnie z nich korzystających. W tym celu zostaną wyznaczone odrębne godziny dla uczniów poszczególnych klas.

– w szkołach podstawowych, w których funkcjonuje stołówka sklepiki szkolne mogą być nieczynne

– z użytku zostaną wyłączone poidełka oraz automaty sprzedające przekąski. Warto pamiętać, aby dziecko zabrało do szkoły wystarczającą ilość jedzenia i picia.

 

 

Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 przyniesie wiele zmian. Szkoły, choć z pozoru będą funkcjonować w normalnym trybie, będą wyglądać nieco inaczej niż dotychczas. Wszystkie podjęte działania mają jeden cel – zapewnienie w tym wymagającym czasie bezpieczeństwa. Trzymanie się zasad pozwala na uniknięcie potencjalnego ryzyka zarażenia się koronawirusem. Dlatego tak ważne jest by pamiętać o zaleceniach i stosować je w codziennym życiu. W ten sposób uchronimy siebie i innych. Szczegółowe informacje na temat tego, jak będą funkcjonować szczecińskie placówki oświatowe w nowym roku szkolnym 2020/2021 znajdują się na stronie internetowej: https://koronawirus.szczecin.eu/gotowi_do_szkoly.

1. Ruch graniczny

Od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP – BEZ OBOWIĄZKU KWARANTANNY.

Granice naszego kraju, które są równocześnie granicami zewnętrznymi UE, nadal pozostają zamknięte. Mogą je przekraczać tylko i wyłącznie:

· Obywatele RP;

· Cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

· Osoby, które posiadają Kartę Polaka;

· Dyplomaci;

· Osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę;

· W szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

· Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów;

· Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu;

· Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

2. Kwarantanna

Obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny nałożony jest na osoby przekraczające granice RP, SPOZA Unii Europejskiej.

3. Transport lotniczy i kolejowy

Od 17 czerwca 2020 r. wznowione zostały:

· Loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii.

· Przywrócony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

· W dalszym ciągu zawieszone są podróże pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

4. Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

· w autobusie, tramwaju i pociągu,

· w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,

· w sklepie, banku, na targu i na poczcie,

· w kinie i teatrze,

· u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

· w kościele, w szkole, na uczelni

· w urzędzie (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

· W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz.

· W pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów).

5. Zgromadzenia i imprezy

– Obowiązuje zakaz zgromadzeń oraz imprez powyżej 150 osób.

– Ograniczenia dotyczą organizacji zgromadzeń, spotkań, imprez oraz zebrań.

– Wyłączone są zakłady pracy – pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom:

· pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,

· stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5 m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

6. Sport i rekreacja

Zostały otwarte:

– Baseny – obowiązuje od 19 czerwca (udział publiczności), baseny otwarte od 6 czerwca.

· Na basen może wejść tyle osób, ile stanowi połowa obłożenia obiektu.

· Na torze może przebywać nie więcej niż 4 osoby.

· Na basenach otwartych publiczność może zajmować co czwarte miejsce na widowni (w rzędach naprzemiennie). Jeśli nie ma wyznaczonych miejsc, na widowni może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi 25 proc. przewidzianej liczby miejsc. W tym przypadku jednak musi być zachowany dystans społeczny – 2 m. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który uczestniczy z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

· Na basenach zamkniętych nadal obowiązuje zakaz udziału publiczności.

– Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek.

– Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe do 150 uczestników.

– Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest to zalecane.

· Na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) możliwy jest udział publiczności. Zajęte może być co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, przy zachowaniu odległości 2 m, publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc dla niej przewidzianych. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który uczestniczy z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

· Pola golfowe, korty tenisowe, stajnie, stadniny i tory wyścigowe dla koni, infrastruktura do sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 150 uczestników.

· Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w COS-OPO. Obecnie wszystkie Ośrodki Przygotowań Olimpijskich (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko) są otwarte.

 

 

Obowiązują od 30 maja, udział publiczności od 19 czerwca.

1. Poradnictwo w Punkcie Informacyjnym Centrum, przy ul. Hołdu Pruskiego 8, odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.30 do 18.30.

2. W Centrum mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe (pracownicy / osoby korzystające z porad, nie wykazujące objawów choroby zakaźnej – kaszlu, kataru, gorączki, osłabienia).

3. Z porady w Centrum mogą skorzystać osoby, które wcześniej umówiły wizytę drogą telefoniczną (+48 791 452 234) lub za pośrednictwem e-mail (cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu).

4. Po wejściu do Centrum każda osoba obligatoryjnie dezynfekuje ręce, a także posiada zasłonięte nos i usta maseczką ochronną, przyłbicą, itp.

5. Pracownicy oraz odwiedzający Centrum muszą zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m.

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zostają zniesione ograniczenia:

 • Osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą – pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni mogą wrócić do pracy i nauki – nie będą musieli przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny
 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków.
 • Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte
  Wprowadzone są jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
  Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court)
 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni.
  Do tej pory hotele nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Zostaje zniesiony ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
  Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu
 • Sklepy budowlane czynne w weekendy.
  Uchylony zostaje dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.
 • Biblioteki i muzea.
  Uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
  Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną
 • Rehabilitacja lecznicza.
  Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej.
  Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

 

Od środy 6 maja 2020 roku:

 • Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli.
  Organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
  Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:
  – przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  – gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

 

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

OGRANICZENIA PRZEMIESZCZANIA SIĘ, PODRÓŻOWANIA, PRZEBYWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
– dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
– osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB DO 13 ROKU ŻYCIA POZA DOMEM BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki.Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
– dojazdu do i z pracy,
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
– czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TERENACH ZIELONYCH, PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE
Zakaz dotyczy więc ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.
Nie można korzystać z rowerów miejskich.
Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.
Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 

ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ, SPOTKAŃ, IMPREZ CZY ZEBRAŃ
Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób.
Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom.
Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących, stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

 

DZIAŁALNOŚĆ GALERII I CENTRÓW HANDLOWYCH
Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
– spożywcza,
– kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania)
– artykułów toaletowych i środków czystości,
– wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
– artykułów remontowo-budowlanych (tylko od poniedziałku do piątku),
– prasowa,
– artykułów dla zwierząt,
– paliw.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 

LICZBY KLIENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W JEDNYM CZASIE NA TERENIE SKLEPU, NA TARGU I POCZCIE

 • Sklepy i punkty usługowe

Sklepy, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2: mogą przebywać 4 osoby na jedno stanowisko kasowe.
Sklepy, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2: może przebywać 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.

 • Godziny dla seniorów

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
punktów handlowych pomnożona przez 4. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich
punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 80 klientów.

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek
pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

 

KWARANTANNA

 • Kogo obowiązuje?

– Osoby, które miały styczność z chorymi
– Osoby, które przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP
– Osoby, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami kraju
– Osoby, które mieszkają ze skierowanymi na kwarantannę

Osoby przyjeżdżające do Polski zza granicy mają niezwłoczny obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie! To bardzo poważna sprawa.  Dotyczy wszystkich!

Za złamanie zasad kwarantanny grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości 30 tysięcy złotych!

 • Czym jest kwarantanna?

Kwarantanna domowa polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Izolacja ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. Oznacza to, że osoba stwarzająca potencjalne zagrożenie ma obowiązek  zostania w domu na okres 14 dni (nawet jeżeli oznacza to nieprzychodzenie przez pewien czas do pracy), unikania kontaktu z innymi ludźmi i w miarę możliwości jak najrzadszego wychodzenia do sklepu po zakupy.

OGRANICZENIA PRZEMIESZCZANIA SIĘ, PODRÓŻOWANIA, PRZEBYWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
– dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
– osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB DO 18 ROKU ŻYCIA POZA DOMEM BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki.Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
– dojazdu do i z pracy,
– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
– czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TERENACH ZIELONYCH, PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE
Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.
Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

 

ORGANIZOWANIA ZGROMADZEŃ, SPOTKAŃ, IMPREZ CZY ZEBRAŃ
Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób.
Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom.
pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących, stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

 

DZIAŁALNOŚĆ GALERII I CENTRÓW HANDLOWYCH
Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
– spożywcza,
– kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania)
– artykułów toaletowych i środków czystości,
– wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
– artykułów remontowo-budowlanych (tylko od poniedziałku do piątku),
– prasowa,
– artykułów dla zwierząt,
– paliw.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 

LICZBY KLIENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W JEDNYM CZASIE NA TERENIE SKLEPU, NA TARGU I POCZCIE

 • Sklepy i punkty usługowe

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu
usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów
płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na
terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

 • Godziny dla seniorów

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie
osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla
wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.
Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla
których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu
na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba
punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich
punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek
pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na
jej terenie może przebywać 10 osób.

 • Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Jeśli ostatni dzień legalnego pobytu, a tym samym termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W uproszczeniu: termin na złożenie wniosku na pobyt czasowy wydłuża się do 30 od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego /epidemii (w zależności, który stan obowiązywał jako ostatni).

Pobyt cudzoziemca zostanie uznany za legalny pod warunkiem, że w terminie, określonym w punkcie wyżej, złoży wniosek niezawierający braków formalnych.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do: wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wniosków o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

 • Wiza krajowa

Jeśli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej (typu „D”) przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres jej ważności ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W w/w przypadku nie umieszcza się w dokumencie cudzoziemca nowej naklejki wizowej.

 • Pobyt czasowy

Jeśli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W powyższym przypadku nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

 • Zezwolenie na pracę

Jeśli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio również do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy, które zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, termin zakończenia pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie tego oświadczenia w okresach nim nieobjętych do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

W uproszczeniu: jeśli oświadczenie kończy swą ważność w czasie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, cudzoziemiec może na nim pracować jeszcze do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Dodatkowy czas nie jest wliczany do limitu możliwości pracy na podstawie oświadczenia (tj. 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

 • Osoby, które posiadają zobowiązanie do powrotu

Jeżeli termin zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia RP przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Chciałbyś złożyć wniosek o:

 • przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C)
 • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE
 • przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego (dotyczy obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki,
  Nikaragui, Singapuru i Urugwaju)?

Okres składania tych wniosków zostanie wydłużony, jeżeli termin wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wnioski będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał
jako ostatni.

Przebywasz w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE
 • statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zgody na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych

a termin ważności twojej karty pobytu (lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”) kończy się w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii?

Twój pobyt będzie nadal legalny ponieważ są to zezwolenia o charakterze bezterminowym. Złóż wniosek o wydanie nowej karty
pobytu po przywróceniu normalnej obsługi klientów przez urzędy.

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji
Szwajcarskiej. Czy wprowadzenie stanu epidemii wpływa na twoje prawa pobytowe w Polsce?

Nie, wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie wpływa na twoje uprawnienia
pobytowe oraz przebywających z tobą członków rodziny

Termin twojego legalnego pobytu w Polsce na podstawie:

 • wizy krajowej
 • zezwolenia na pobyt czasowy

kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Czy musisz dopełnić jakichkolwiek formalności?

Nie, twój legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa. Nie będzie się to wiązało z umieszczeniem w twoim dokumencie podróży nowej
naklejki wizowej lub wydaniem nowej karty pobytu.

Jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz w Polsce w ramach ruchu bezwizowego – okres twojego legalnego pobytu kończy
się w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii a nie masz możliwości powrotu na Ukrainę?

Możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy po przywróceniu bezpośredniej obsługi klienta przez urzędy wojewódzkie. Termin ich składania zostanie wydłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Twój pobyt będzie uważany za legalny pod warunkiem złożenia wniosku w przedłużonym terminie.

Termin ważności twojego:

 • zezwolenia na pracę
 • zezwolenia na pracę sezonową
 • oświadczenia o powierzeniu pracy

kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Zostanie ono przedłużone z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który
obowiązywał jako ostatni.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i beneficjentom wprowadzane są w naszym mieście poniższe zmiany:

Urząd Wojewódzki w Szczecinie – od 16 marca 2020 r. godz. 10.00 do odwołania zostaje zawieszona obsługa osób nieumówionych (biletomaty będą nieczynne). Od 17 marca 2020 r. obsługa klienta odbywać się będzie tylko w uzasadnionych, ważnych sprawach, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu swojej wizyty – Wyślij prośbę na adres mailowy lub zadzwoń: e-mail: informacjaSO@szczecin.uw.gov.pl ; infolinie: sprawy cudzoziemców, legalizacja pobytu – 91 4303728, 91 4303001; zezwolenie na pracę – tylko pracodawcy – 91 4303498; sprawy obywatelstwa – 91 4303779; sprawy obywateli UE – 91 4303779; wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń – 91 4303779

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie – bezpośrednia obsługa klientów zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając w poczty, internetu i specjalnych urn wystawionych przy wejściu do urzędu.

Urząd Miasta Szczecin – bezpośrednia obsługa klientów od 20.03.2020 r. zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkie dotychczas zarezerwowane wizyty zostały anulowane, a nowe nie będą umawiane. Niezbędne sprawy można załatwiać korzystając z poczty, Internetu i specjalnych urn.

Wnioski i podania do Urzędu można:

– Wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii krajowej 1, 70-456 Szczecin

– Złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP

– Wrzucać do specjalnie przygotowanych urn, które znajdują się:

Przy wejściu do prawego skrzydła Urzędu Miasta na Pl. Armii Krajowej 1

Przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40

 • Jeśli pochodzisz z Ukrainy i posiadasz paszport biometryczny lub jesteś obywatelem innego kraju, który korzysta z ruchu bezwizowego – po zakończeniu ważności wizy typu D lub karty pobytu automatycznie uruchomi się ruch bezwizowy (max 90 dni). Oczywiście jeśli nie wykorzystałeś do tej pory 90 dni ruchu bezwizowego w ostatnich 180 dniach (dotyczy całego obszaru Schengen).
 • Jeśli jesteś obywatelem: Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru lub Urugwaju, możesz złożyć wniosek o przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym.
 • Możesz złożyć też wniosek o przedłużenie wizy, ale tylko wtedy, jeśli pobyt na terytorium RP nie przekroczył roku na wizie krajowej. Wniosek o przedłużenie wizy wyślij na poczcie listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu ważności Twojej wizy.
 • Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, ale najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu – to bardzo ważne! Wniosek również wyślij pocztą listem poleconym – możesz powołać się na szczególną sytuację jaką jest pandemia koronawirusa.
 • Upłynięcie terminu osobistego stawiennictwa i oddania odcisków palców w Urzędzie przypadający w czasie zawieszenia obsługi interesantów, będzie liczony od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej bez żadnych konsekwencji dla postępowania.
 • Jeśli nie złożyłeś wniosku o pobyt czasowy i nieznacznie przekroczyłeś okres legalnego pobytu w Polsce na wizie lub ruchu bezwizowym – licząc na przychylność (w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji) Straży Granicznej przy wyjeździe z Polski, jest szansa, że ominą Cię konsekwencje.

UWAGA!!! Brak legalnego pobytu nie może być przyczyną, dla której nie zostaniesz zbadany lub przyjęty do szpitala z powodu koronawirusa – wystarczy Ci paszport.

Każdy ma obowiązek poddać się badaniom, a brak ubezpieczenia zdrowotnego nie stoi temu na przeszkodzie. Koszty ponoszone są przez państwo lub stację sanitarno-epidemiologiczną.

Zgodnie z ustanowionym stanem zagrożenia epidemiologicznego i związanego z tym zamknięcia tymczasowo granic Polski, zakaz nie obowiązuje (§3 ust. 2 rozporządzenia o zawieszeniu ruchu granicznego):
– małżonków obywateli polskich
– dzieci obywateli polskich
– osób posiadających Kartę Polaka
– osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę. Tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach (innych niż powyższe) Komendant Straży Granicznej może udzielić zgody na wjazd. Po przekroczeniu granicy każda osoba zostanie sprawdzona i zbadana oraz poddana obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Nie przestrzeganie kwarantanny grozi karą 5 tys. złotych grzywny oraz do roku więzienia.

WAŻNA INFORMACJA!!

I tak można wyjechać z Polski. Ze względu jednak na zawieszenie połączeń kolejowych oraz lotniczych może być to utrudnione.
Czynne na tą chwilę są przejścia graniczne np. z Ukrainą:
– Dorohusk- Jahodyn
– Hrebenne- Rawa Ruska
– Korczowa- Krakowiec.

 

 

– Zamknięte przedszkola, szkoły, uczelnie na okres 2 tygodni

– Ograniczenia w działalności gastronomicznej (zamówienia tylko na wynos), rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych

– Zakaz organizacji zgromadzeń

– Od niedzieli 15 marca zamknięte zostają na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Najczęściej występującymi objawami choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2, są:

– utrzymująca się gorączka,

– męczący kaszel,

– uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem,

– ból mięśni, zmęczenie.

 

Naukowcy zauważyli również, że objawy nie muszą występować razem i nawet ból gardła, czy katar powinien skłonić do obserwacji swojego stanu zdrowia, szczególnie jeśli się pogarsza.

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie, któryś z powyższych objawów lub miałeś w przeciągu ostatnich 14 dni bezpośredni i bliski kontakt z osobami zarażonymi albo przebywałeś poza granicami Polski w krajach zakażonych to:

Zadzwoń pod numer 800 190 590 na bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, która jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, albo na całodobowy numer alarmowy do najbliższej Stacji Sanitarno – epidemiologicznej w Szczecinie nr telefonu 695-112-000, bądź zgłoś się bezpośrednio na Oddział zakaźny Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, tel. 91 813 94 40, tel. 91 813 94 59, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Można go pomylić z grypą, jednakże jest dużo bardziej zaraźliwy, szybciej się rozprzestrzenia i nie ma jeszcze na niego szczepionki. Przenosi się drogą kropelkową w szczególności podczas kaszlu, kichania lub mówienia. U większości chorych, przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi.

– Osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem, które mają wynik pozytywny
– Osoby, które miały styczność z chorymi
– Osoby, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami kraju!

Osoby przyjeżdżające do Polski zza granicy mają niezwłoczny obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie! To bardzo poważna sprawa.  Dotyczy wszystkich!

Za złamanie zasad kwarantanny grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych!

Kwarantanna domowa polega na czasowym odizolowaniu osoby, która może być nosicielem choroby zakaźnej. Izolacja ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii. Oznacza to, że osoba stwarzająca potencjalne zagrożenie ma obowiązek  zostania w domu na okres 14 dni (nawet jeżeli oznacza to nieprzychodzenie przez pewien czas do pracy), unikania kontaktu z innymi ludźmi i w miarę możliwości jak najrzadszego wychodzenia do sklepu po zakupy.

WAŻNE! Jeżeli na co dzień pracownik korzysta z zakwaterowania firmy ma obowiązek podania na granicy informacji, że mieszka w mieszkaniach pracowniczych i nie może tam odbyć kwarantanny! Wtedy służby wyznaczą pracownikowi inne miejsce kwarantanny.

WAŻNE! Pracownik pod żadnym pozorem nie może iść do pracy podczas obowiązywania okresu kwarantanny. Dodatkowo jeśli przebywa on w swoim mieszkaniu na terenie Polski wszyscy domownicy również powinni poddać się kwarantannie.

To poważna sprawa, której nie można bagatelizować!

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zgłoś się do nas!