Polityka prywatności

Informacja dotycząca polityki ochrony danych osobowych

I. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem działalności jest Centrum Informacji dla Cudzoziemców z siedzibą w Szczecinie, Pl. Hołdu Pruskiego 8, adres email: CIC.kontakt@szczecin.eu.

II. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach: wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą:

a. podejmowania czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania umowy o realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną
b. wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym
c. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanych ze świadczeniem przez Administratora usług doradczych i szkoleniowych

III. Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IV. Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane tj. okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa.

V. Każda osoba, której dane pozyskał Administrator posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych, dostępu do tych danych ich sprostowania i uzupełniania, domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego, nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, informacji o kategorii ewentualnych odbiorców jej danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

VI. Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Co do zasady, dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem (umowa), gwarantującym bezpieczeństwo danych.

VII. Organem właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po zmianach krajowych przepisów o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

Szczecin, wrzesień 2019 roku
Administrator: Centrum Informacji dla Cudzoziemców