Legalizacja pobytu niezwiązana z wykonywaniem pracy

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce. Zawarcie ślubu z cudzoziemcem w Polsce, związane jest z koniecznością przedstawienia we właściwym USC niezbędnego kompletu dokumentów.  Są to: dokumenty tożsamości przyszłych małżonków, odpisy aktów urodzenia – przy czym w przypadku cudzoziemca dokument ten musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie z kraju cudzoziemca o barku […]

Polskie pochodzenie

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się osobę które : – co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej Wykazuje swój związek z polskością w szczególności przez pielęgnowanie tradycji polskiej i polskich zwyczajów. W jaki sposób można zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu ? Poprzez :  Ubieganie się o Kartę […]

JAK OTRZYMAĆ NIUMER PESEL ?

Numer PESEL w Polsce jest bardzo ważny o czym przekonacie się  na każdym kroku. Jego poosiadanie ułatwia życie a  zaryzykuję stwierdzenie iż bez numeru PESEL spokojne i zgodne z prawem  życie nie jest możliwe. Jeśli jesteście  cudzoziemcami, którzy mieszkają w Polsce, możecie a nawet powinniście zameldować się – wtedy automatycznie dostaniecie numer PESEL. (  o […]

POLSKIE POCHODZENIE

Za osobę polskiego pochodzenia uważa się osobę której: co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej wykazuje swój związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie tradycji polskiej i polskich zwyczajów. W jaki sposób można zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu ? Poprzez : ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie […]

Kiedy mogę się starać o zezwolenie na pobyt czasowy?

O zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce można się starać z następujących przyczyn: 1. Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski; 2.Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; 3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski; 4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce; 5. Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce; 6. Odbycie kursu […]

Kto może zyskać pozwolenie na pobyt stały?

Zezwolenie na pobyt stały może uzyskać cudzoziemiec, który: 1. jest dzieckiem cudzoziemca, który ma w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, i który: a). urodził się już po tym, jak jego rodzic otrzymał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt […]

Co umożliwia Karta Polaka?

Karta Polaka potwierdza przynależność cudzoziemca do narodu polskiego, natomiast nie legalizuje ona pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby tutaj przyjechać, wymagane jest posiadanie dokumentu legalizującego pobyt. Posiadanie Karty Polaka może natomiast ułatwić legalizację pobytu. Dzięki niej możesz otrzymać bezpłatnie wizę, która uprawnia Cię do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy. Z tytułu posiadania Karty Polaka przysługuje też […]