Jakie dokumenty uprawniają do legalnego pobytu w Polsce?

Najważniejszym dokumentem, który umożliwia przyjazd i przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest paszport. Musi on zostać wydany w ciągu ostatnich 10 lat, a także być ważny minimum 3 miesiące po dacie Twojego planowanego wyjazdu z Polski. Jeśli paszport traci swą ważność, tym samym przestają być aktualne inne dokumenty legalizujące Twój pobyt.

Są trzy dokumenty, uprawniające Cię do pobytu w przypadku, kiedy planujesz przyjazd do Polski w celu wykonywania pracy. Są nimi:

– paszport biometryczny – uprawnia do pobytu w państwach strefy Schengen do 90 dni w ciągu 180 dni. Co jest ważne, wszystkie pobyty sumują się, niezależnie od tego, w jakim kraju byłeś. Miej również na uwadze, że pobyt w ramach wizy typu C i paszportu biometrycznego sumują się.

– wiza typu D (wiza krajowa) – aktualnie obowiązują trzy rodzaje wizy typu D:

  • 05a – wydana na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy,
  • 05b – wydana na podstawie zezwolenia na pracę sezonową,
  • 06 – wydana na podstawie innych dokumentów niż oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (np. zezwolenie na pracę).

Wizę uzyskuje się w konsulacie polskim na podstawie właściwego dokumentu legalizującego pracę. Na podstawie wizy możesz pracować taką liczbę dni, jaka jest na niej wskazana.

– jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) – w przypadku, kiedy przebywasz w Polsce i zamierzasz kontynuować swój pobyt i pracę powyżej trzech miesięcy, możesz wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Ze względu na to, że jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest na konkretnego pracodawcę, stanowisko, rodzaj umowy, a także stawkę i wymiar etatu, pamiętaj, że po zakończeniu pracy u pracodawcy, na którego zostało ono zarejestrowane, masz obowiązek w ciągu 15 dni roboczych poinformować Urząd Wojewódzki, że zakończyłeś na niej pracę. Informując Urząd na czas, masz gwarancję, że w ciągu 30 dni kalendarzowych Twoje zezwolenie nie zostanie wycofane, a Ty w tym czasie możesz znaleźć nową pracę.