Szczepienia COVID-19 dla obcokrajowców.

W Polsce, na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19 z 31 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 10), jako metodę zapobiegania COVID-19 wprowadzono wykonywanie szczepień ochronnych. Szczepienia są dobrowolne i darmowe.
Szczepieniami przeciwko Covid-19 są objęte osoby przebywające na terytorium RP, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18. rok życia, nieszczepione lub niemające udokumentowanego zakończonego szczepienia.

Narodowy Program Szczepień zakłada, że szczepionkę przeciw Covid-19 mogą otrzymać także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Polsce legalnie,  tj. mają kartę pobytu: czasowego lub stałego. Nie jest wymagane pozwolenia na pracę czy zaświadczenie o studiach, dlatego że pobyt czasowy nie zawsze wiąże się z pozwoleniem na pracę czy podjęciem studiów.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Brak karty pobytu wyklucza z możliwości zaszczepienia się.
Obcokrajowiec, który na podstawie karty pobytu zamelduje się w Polsce na co najmniej 30-dniowy pobyt,  zarówno przy meldunku stałym, jak i czasowym, automatycznie otrzyma numer PESEL.

Przy szczepieniu nie ma podziału na narodowość. Obcokrajowców obowiązują takie etapy, jak wszystkich: ze względu na wiek czy wykonywany zawód.

Dla osób posiadających PESEL, skierowanie na szczepienie jest wystawiane w systemie informatycznym automatycznie, zgodnie z harmonogramem szczepień.
W przypadku osób bez nr PESEL, skierowanie jest wystawiane indywidualne przez personel medyczny punktu sczepień.