ZASADY I ODSTĘPSTWA WS. WWOZU ZWIERZĄT Z UKRAINY

Zasady i odstępstwa wwożenia zwierząt towarzyszących uchodźcom przybywającym z Ukrainy do Polski .

Wymogi związane z przemieszczaniem się do państw członkowskich UE osób z psami, kotami i fretkami są objęte specjalnymi procedurami, które nakładają na właścicieli zwierząt obowiązek spełnienia określonych wymagań. Są to przede wszystkim: potwierdzenie faktu, iż zwierzę zostało prawidłowo oznakowane za pomocą mikrochipa oraz iż zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie i szczepienie to jest nadal ważne.

W obecnej nadzwyczajnej sytuacji, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zwierzęta  towarzyszące ich posiadaczom przekraczającym granicę polsko – ukraińską mogą zostać wprowadzone na terytorium Polski  także pomimo niespełnienia w/w wymogów.

Osoba przekraczająca granicę ze zwierzęciem zobowiązana jest do wypełnienia wniosku na podstawie którego powiatowy lekarz weterynarii właściwy terytorialnie dla miejsca przekroczenia granicy wystawia pozwolenie na wjazd takiego zwierzęcia. Dokument ten jest bardzo istotny ponieważ ujawnienie jego braku w późniejszym czasie przebywania na terenie RP powoduje umieszczenie zwierzęcia w schronisku dla zwierząt na koszt jego posiadacza, a w szczególnych przypadkach eutanazję zwierzęcia.

Więcej o tych zasadach oraz wykaz miejsc gdzie można bezpłatnie zaszczepić i zaczipować zwierzęta towarzyszące znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.