Chcę zapisać dziecko do żłobka, co powinienem wiedzieć?

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW, ZASAD ZWIĄZANYCH Z UBIEGANIEM SIĘ O PRZYZNANIE MIEJSCA W ŻŁOBKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE

1. Opieka w żłobku może być sprawowana nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
2. Warunkiem zapisania do żłobka jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL
3. Aby zapisać dziecko do żłobka:
Należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka:
– w formie elektronicznej (dostępny na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek)
– następnie z wydrukowanym (wypełnionym) i podpisanym formularzem należy udać się do żłobka I preferencji w celu zarejestrowania dziecka w systemie. Otrzymają wówczas Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające m.in. login i hasło umożliwiające bieżące monitorowanie kolejności oczekiwania dziecka do wybranych żłobków .
4. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Żłobka odbywa się w systemie ciągłym, trwa cały rok.
5. Wnioski o przyjęcie dziecka przyjmowane są codziennie w godz. 9:00- 14:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) wyłącznie przez żłobek I preferencji.
6. Nabór wrześniowy związany jest z odejściem najstarszych dzieci do przedszkoli, przez co zwiększa się ilość wolnych miejsc w placówkach.
7. O otrzymaniu miejsca w żłobku decyduje kolejność wpływu wniosków oraz wolne miejsca w danej grupie wiekowej
• miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowanych.
8. Poza kolejnością mogą zostać przyjęte dzieci spełniające następujące kryteria:
• z rodzin wielodzietnych (minimum 3 dzieci),
• niepełnosprawne.
9. Warunkiem koniecznym, aby dziecko uczęszczało do Żłobka jest spełnianie przez rodziców następujących kryteriów:
• kolejność na liście oczekujących,
• zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Szczecin,
• oboje rodziców pracujących/ uczących się w systemie dziennym.
10. Wszystkie informacje techniczne dotyczące elektronicznego systemu naboru dostępne są w regulaminie na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek.
11. Dane kontaktowe:
Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
Ul. Śląska 54 LU1-LU2
70-430 Szczecin
Tel. 91 434 16 16
e-mail: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl
www. zespolzlobkow.szczecin.pl