Gdy jedno z rodziców jest obywatelem RP…

Gdy jedno z rodziców jest obywatelem RP, dziecko nabywa obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej z urodzenia. W prawie polskim obowiązuje tzw. ius sanguinis czyli prawo krwi. Oznacza to, że dziecko uzyskuje obywatelstwa kraju jednego ze swoich rodziców, a nie obywatelstwo miejsca (kraju) w którym się urodziło. Aby nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko stało się faktem, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania należy złożyć oświadczenie o wyborze obywatelstwa dla dziecka. W przypadku, rodzice dziecka nie są małżeństwem, wymagane jest uznanie dziecka przez ojca. Takie oświadczenie należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka i składane jest przez oboje rodziców.
Każde urodzone w Polsce dziecko (niezależnie od obywatelstwa rodziców) w ciągu 14 dni od narodzin musi być zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dokonuje tego rodzic, ale może też inna upoważniona osoba. Z wydanym przez USC aktem urodzenia należy udać się do placówki konsularnej kraju pochodzenia rodziców w celu wyrobienia dziecku paszportu (lub wpisać do paszportu rodziców). Z gotowym paszportem można zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich w miejscu zamieszkania rodziców (przeważnie matki dziecka) i złożyć wniosek o zameldowanie. Pierwsze zameldowanie następuje na okres do 3 miesięcy, a następnie po uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego może być dokonane na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy. Aby legalizacja pobytu naszego nowonarodzonego dziecka mogła być kompletna, nie należy zapominać o wyrobieniu dziecku numeru PESEL. Będzie on niezbędny m.in. w kontaktach z publiczną służbą zdrowia i to niezależnie od tego, że rodzice są ubezpieczeni w ZUS. Numer PESEL nadawany jest z urzędu cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. W takim przypadku, po złożeniu przez obcokrajowca formularza meldunkowego w urzędzie, urząd jest zobowiązany wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o nadanie temu obcokrajowcowi numeru PESEL. Jednakże, aby nie było niespodzianek, proponuję dopytać w urzędzie meldunkowym czy na pewno to uczyni. Cała procedura nadania numeru PESEL powinna trwać około miesiąca.