Jakie są warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach?

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w:
a) przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego,
a) szkołach podstawowych również w szkołach podstawowych specjalnych
b) szkołach ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe) również w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
c) szkołach artystycznych, placówkach oświatowych
na warunkach dotyczących obywateli polskich.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do (w szkole, w której uczeń realizuje naukę):
a) dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego (prowadzonej indywidualnie lub w grupach w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo),
b) pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia,
c) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie maksymalnie trzech przedmiotów nauczania (prowadzonej indywidualnie lub w grupach w wymiarze godzin lekcyjnych tygodniowo).
3. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia.
4. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu, osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby posiadające ważną Kartę Polaka, osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych, osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin, osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz członkowie ich rodzin, osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin, osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz członkowie ich rodzin, osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione powyżej mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
a) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
b) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę lub placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki;
c) na warunkach odpłatności
6. Osobom niebędącym obywatelami polskimi może być przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w miesięcznej wysokości równej wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/