KOLEJNY ETAP ODMROŻENIA – CZERWIEC 2020 R.

1. Ruch graniczny

Od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP – BEZ OBOWIĄZKU KWARANTANNY.

Granice naszego kraju, które są równocześnie granicami zewnętrznymi UE, nadal pozostają zamknięte. Mogą je przekraczać tylko i wyłącznie:

· Obywatele RP;

· Cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

· Osoby, które posiadają Kartę Polaka;

· Dyplomaci;

· Osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę;

· W szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);

· Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów;

· Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu;

· Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

2. Kwarantanna

Obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny nałożony jest na osoby przekraczające granice RP, SPOZA Unii Europejskiej.

3. Transport lotniczy i kolejowy

Od 17 czerwca 2020 r. wznowione zostały:

· Loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii.

· Przywrócony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

· W dalszym ciągu zawieszone są podróże pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

4. Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

· w autobusie, tramwaju i pociągu,

· w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,

· w sklepie, banku, na targu i na poczcie,

· w kinie i teatrze,

· u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

· w kościele, w szkole, na uczelni

· w urzędzie (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

· W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz.

· W pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów).

5. Zgromadzenia i imprezy

– Obowiązuje zakaz zgromadzeń oraz imprez powyżej 150 osób.

– Ograniczenia dotyczą organizacji zgromadzeń, spotkań, imprez oraz zebrań.

– Wyłączone są zakłady pracy – pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom:

· pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,

· stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5 m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

6. Sport i rekreacja

Zostały otwarte:

– Baseny – obowiązuje od 19 czerwca (udział publiczności), baseny otwarte od 6 czerwca.

· Na basen może wejść tyle osób, ile stanowi połowa obłożenia obiektu.

· Na torze może przebywać nie więcej niż 4 osoby.

· Na basenach otwartych publiczność może zajmować co czwarte miejsce na widowni (w rzędach naprzemiennie). Jeśli nie ma wyznaczonych miejsc, na widowni może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi 25 proc. przewidzianej liczby miejsc. W tym przypadku jednak musi być zachowany dystans społeczny – 2 m. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który uczestniczy z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

· Na basenach zamkniętych nadal obowiązuje zakaz udziału publiczności.

– Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek.

– Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe do 150 uczestników.

– Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest to zalecane.

· Na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) możliwy jest udział publiczności. Zajęte może być co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, przy zachowaniu odległości 2 m, publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc dla niej przewidzianych. Ograniczenie to nie dotyczy widza, który uczestniczy z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z osobą z niepełnosprawnościami, a także osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

· Pola golfowe, korty tenisowe, stajnie, stadniny i tory wyścigowe dla koni, infrastruktura do sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 150 uczestników.

· Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w COS-OPO. Obecnie wszystkie Ośrodki Przygotowań Olimpijskich (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko) są otwarte.

 

 

Obowiązują od 30 maja, udział publiczności od 19 czerwca.