Kto może zyskać pozwolenie na pobyt stały?

Zezwolenie na pobyt stały może uzyskać cudzoziemiec, który:

1. jest dzieckiem cudzoziemca, który ma w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, i który:
a). urodził się już po tym, jak jego rodzic otrzymał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
b). urodził się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez jego rodzica,
2. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką rodzicielską,
3. jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe,
4. pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
5. jest ofiarą handlu ludźmi i:
a). mieszkał w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego cudzoziemcom będącym  ofiarami handlu ludźmi,
b). współpracował z organami ścigania w postępowania karnym;
c). ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowania w sprawie,
6. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
7. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej w przypadku:
a). jeżeli zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, w którym:
-zagrożone byłoby prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub
-cudzoziemiec mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub
-cudzoziemiec mógłby być zmuszony do pracy, lub
-cudzoziemiec mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej
b). zobowiązanie do powrotu cudzoziemca może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na podstawie  orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości o  odmowie wydania cudzoziemca,
8. udzielono mu w Polsce azylu, lub
9.posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.

Warto wiedzieć, że tego rodzaju zezwolenia nie można uzyskać poprzez pobyt w Polsce związany z pracą.
Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas bezterminowy, a sam dokument na okres 10 lat, co oznacza, że po tym terminie kartę tę należy wymienić.
O jego wydanie wnioskuje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Opłata skarbowa wynosi 640 złotych, za wydanie karty natomiast 50 złotych. Posiadanie tego rodzaju zezwolenia zwalnia z obowiązku występowania o dokumenty legalizujące pracę.