Mieszkam wraz z rodziną w Szczecinie, gdzie i jakie świadczenia mogę otrzymać?

Na terenie Szczecina wsparcie finansowe realizują dwie instytucje:

I. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
tel. 091 4427-100 (sekretariat), faks 091 4427-101
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 ( Biuro Obsługi Interesantów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 16:00 )
FILIA – ul. Kaszubska 30, 70-226 Szczecin
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00
FILIA – PRAWOBRZEŻE
ul. Rydla 39/40 (filia Urzędu Miasta Szczecin), 70-783 Szczecin

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Korespondencyjnie: SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA:
1. świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.
Osoby posiadające Kartę Polaka wraz ze współmałżonkiem i dziećmi przebywającymi w Polsce, które po 1 stycznia 2017 r. złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej
Wniosek należy złożyć w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Wypłatę świadczenia realizuje Szczecińskie Centrum Świadczeń.
Okres przyznania oraz miesięczna wysokość ustalana indywidualnie w decyzji Wojewody.
2. świadczenia rodzinne
1). zasiłek rodzinny;
2). jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
3). świadczenie rodzicielskie;
oraz
3. świadczenia opiekuńcze
1). świadczenie pielęgnacyjne;
2). specjalny zasiłek opiekuńczy;
3). zasiłek dla opiekuna;
4). zasiłek pielęgnacyjny;

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze przysługują cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ( tj. posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
– zezwolenia na pobyt stały,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
– zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
d) którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
e) którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
f) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
g) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują cudzoziemcom:
a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej- w tym wydanego przez inne państwo członkowskie UE;
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
d) zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5. świadczenie wychowawcze, tzw. Program „Rodzina 500+”

6. świadczenie „Dobry start”; 300 zł przyznawane raz w roku na dzieci i młodzież realizujących obowiązek szkolny
Prawo do świadczenia wychowawczego i świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” przysługuje cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów
międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
c) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy
e) którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
g) którzy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

7. świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
Świadczenie w wysokości do 500 zł przysługuje wszystkim rodzicom, w tym cudzoziemcom posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mającym na utrzymaniu dzieci / dziecko w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia w celu dofinansowania odpowiedniej, wybranej przez rodziców formy opieki.

8. świadczenie pieniężne „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”:
Świadczenie wypłacane w transzach po 1000 zł.
świadczenie realizowane do grudnia 2019 r., termin składania wniosków do listopada 2019 r.
Bon przysługuje wszystkim Opiekunom, w tym cudzoziemcom posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającym wsparcia i opieki Seniorowi z chorobą Alzheimera.

9. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka nieuleczalnie chorego lub ciężko
upośledzonego, tzw. Program „Za życiem”:
Przepisy stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. dodatek mieszkaniowy wraz ze zryczałtowanym dodatkiem energetycznym:
Prawo do dodatków przysługuje cudzoziemcom zamieszkującym na terenie Szczecina i posiadającym uregulowany przepisami prawa pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do przyznania uprawnienia konieczne jest również spełnienie ustawowych kryteriów dochodowych oraz ew. dodatkowych wymagań regulowanych obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ww. świadczeń znajdują się na stronie: http://swiadczenia.szczecin.pl/

II. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
tel. 091 4857-601 (sekretariat), faks 091 4857-603
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
Pomoc przyznawana jest w zależności od miejsca zamieszkania przez właściwe rejonowe ośrodki pomocy rodzinie:
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Śródmieście”, ul. Jagiellońska 62A, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 48 07 020/021
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Północ”, ul. Strzałowska 9, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 43 28 440;
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Zachód”, ul. Abramowskiego 19, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 46 46 160/161
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie „Prawobrzeże”, ul. Struga 10/12, nr tel. do Biura Obsługi Interesanta: 91 46 68 046.

REALIZOWANE ŚWIADCZENIA:

Świadczenia pieniężne
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
• świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Świadczenia niepieniężne
• praca socjalna,
• bilet kredytowany,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
• sprawienie pogrzebu,
• poradnictwo specjalistyczne,
• interwencja kryzysowa,
• schronienie,
• posiłek,
• niezbędne ubranie,
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
• mieszkanie chronione,
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

O świadczenia z pomocy społecznej może się starać cudzoziemiec:
1) który oprócz zamieszkiwania i przebywania w Polsce otrzymał zezwolenie na pobyt stały;
2) który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie jego rodziny, przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którym przysługuje prawo pobytu, w tym stałego na terytorium RP.
3) który posiada status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
4) który otrzymał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego;
5) który otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy:
– w celu połączenia z rodziną, będący członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
– posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ww. świadczeń znajdują się na stronie: http://mopr.szczecin.pl/