Pobyt

Przebywasz w Polsce na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE
  • statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zgody na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych

a termin ważności twojej karty pobytu (lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”) kończy się w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii?

Twój pobyt będzie nadal legalny ponieważ są to zezwolenia o charakterze bezterminowym. Złóż wniosek o wydanie nowej karty
pobytu po przywróceniu normalnej obsługi klientów przez urzędy.

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji
Szwajcarskiej. Czy wprowadzenie stanu epidemii wpływa na twoje prawa pobytowe w Polsce?

Nie, wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie wpływa na twoje uprawnienia
pobytowe oraz przebywających z tobą członków rodziny