Przedłużenie terminów na składanie wniosków

Chciałbyś złożyć wniosek o:

  • przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C)
  • udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE
  • przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego (dotyczy obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki,
    Nikaragui, Singapuru i Urugwaju)?

Okres składania tych wniosków zostanie wydłużony, jeżeli termin wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wnioski będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał
jako ostatni.