Tarcza antykryzysowa – cudzoziemcy

  • Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Jeśli ostatni dzień legalnego pobytu, a tym samym termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W uproszczeniu: termin na złożenie wniosku na pobyt czasowy wydłuża się do 30 od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego /epidemii (w zależności, który stan obowiązywał jako ostatni).

Pobyt cudzoziemca zostanie uznany za legalny pod warunkiem, że w terminie, określonym w punkcie wyżej, złoży wniosek niezawierający braków formalnych.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do: wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wniosków o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

  • Wiza krajowa

Jeśli ostatni dzień pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej (typu „D”) przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres jej ważności ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W w/w przypadku nie umieszcza się w dokumencie cudzoziemca nowej naklejki wizowej.

  • Pobyt czasowy

Jeśli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

W powyższym przypadku nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

  • Zezwolenie na pracę

Jeśli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio również do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę.

  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy, które zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, termin zakończenia pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie tego oświadczenia w okresach nim nieobjętych do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

W uproszczeniu: jeśli oświadczenie kończy swą ważność w czasie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, cudzoziemiec może na nim pracować jeszcze do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Dodatkowy czas nie jest wliczany do limitu możliwości pracy na podstawie oświadczenia (tj. 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

  • Osoby, które posiadają zobowiązanie do powrotu

Jeżeli termin zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia RP przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.