Co zrobić, gdy pojawia się problem z przyjęciem dziecka do szkoły lub zorganizowaniem bezpłatnej nauki języka polskiego?

Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu i nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Osoby te przyjmowane są do publicznych szkół podstawowych, w których ustalono obwód, ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Do szkół podstawowych innych niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, a także do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie tylko, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W sytuacji, gdy z uzasadnionych warunkami demograficznymi przyczyn, które wymagają przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, nie jest możliwe przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do szkoły, należy skierować się do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1. Numer kontaktowy: +48 91 424 56 43

Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi szkoły organizują bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Takie zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo.
Tygodniowy wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.