Czy przysługuje mi świadczenie 500+?

Świadczenia 500+ na dziecko przysługują nie tylko obywatelom polskim, ale również cudzoziemcom zamieszkującym w Polsce wraz z dzieckiem, o świadczenie dla którego się ubiega. Aby móc się o nie starać, należy posiadać obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA, albo posiadać obywatelstwo jednego z krajów, który posiada zawartą z Polską dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym (należą do nich m.in. Mołdawia i Ukraina).

Ponadto osoba starająca się o 500+ powinna posiadać zezwolenie na pobyt przekraczający 6 miesięcy z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
Wniosek o świadczenie 500+ możesz złożyć w urzędzie gminy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub on-line (za pośrednictwem banku, przez stronę Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, lub PUE ZUS). Dane, jakie trzeba uzupełnić to imię i nazwisko wnioskodawcy, czyli rodzica, jego PESEL, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także stan cywilny, dane kontaktowe.

Następnie dane dziecka, czyli datę urodzenia, imię i nazwisko, PESEL, płeć, obywatelstwo, stan cywilny.