Dziedziczenie nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemca 

Jak każdy obywatel tak i cudzoziemcy mogą nabyć spadek zarówno w formie dziedziczenia ustawowego jak i na mocy sporządzonego przez spadkodawcę testamentu. W takim wypadku nie ma różnic pomiędzy obywatelami polskimi ja obcokrajowcami. 

 Jedyne obostrzenia są związane z nabywaniem tą drogą nieruchomości bądź też udziałów w nich i to też nie w każdym przypadku.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec nabywa całość lub część nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego które z definicji określa kolejność dziedziczenia dla osób bliskich – małżonka, dzieci, rodziców – w takiej sytuacji cudzoziemiec nie jest zobligowany do żadnych innych działań jak tylko uzyskanie stosownego dokumentu albo Sądu w postaci postanowienia albo z potwierdzenia od notariusza

 Zgoła inaczej wygląda sytuacja, gdy cudzoziemiec nabywa spadek w tym nieruchomość na podstawie testamentu. W tym przypadku niezbędna jest decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych RP który wyda zgodę na nabycie tej nieruchomości przez obywatela innego państwa. 

Z tego obowiązku zwolnieni są obywatele państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. W ich przypadku zezwolenie jest niezbędne wyłącznie na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/209