Jak zapisać dziecko do szkoły?

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecko cudzoziemca przyjmowane jest na takich samych zasadach, jak dziecko polskie. Należy w tym celu wypełnić wniosek – w konkretnej placówce możesz dowiedzieć się, czy należy zrobić to osobiście, czy online.

Jeśli zaś chodzi o starsze klasy szkoły podstawowej, a także szkoły średnie, to przyjmuje się do nich dziecko na podstawie:

– świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji uznanego – zgodnie z odrębnymi przepisami – za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły lub świadectwu dojrzałości,
– świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.

Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna dla dzieci do 18 roku życia. Warto wspomnieć również o tym, że dziecko, które nie posiada obywatelstwa polskiego, ma prawo do dodatkowych lekcji języka polskiego, które są bezpłatne. Prawo to przysługuje mu w ciągu 12 pierwszych miesięcy nauki.