Kiedy mogę się starać o zezwolenie na pobyt czasowy?

O zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce można się starać z następujących przyczyn:

1. Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski;
2.Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski;
4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;
5. Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce;
6. Odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim;
7. Prowadzenie badań naukowych w Polsce;
8. Przyjazd do członków rodziny obywatela Polski lub członka rodziny cudzoziemca;
9. Bycie ofiarą handlu ludźmi, która przebywa w Polsce, podejmuje współpracę z organami prowadzącymi postępowanie w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz, która zerwała kontakty z osobami podejrzanymi o handel ludźmi;
10. Zamiar dołączenia członka rodziny do obywatela państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkującego w Polsce;
11. Bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy;
12. Bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca będącym małżonkiem obywatela Polski i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy wydane dla członka rodziny obywatela Polski;
13. Inne, ważne okoliczności, których istnienie zostanie udowodnione.
Wnioskując o dany typ zezwolenia na pobyt, należy przedłożyć dokumenty, które potwierdzają zasadność wybranego celu. O zezwolenie na pobyt czasowy wnioskuje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Opłata skarbowa wynosi odpowiednio: za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 340 złotych, za udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – 440 złotych. Opłata za wydanie karty: 50 złotych.

PAMIĘTAJ! Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać cofnięte, gdy ustał cel pobytu, na który zostało ono wydane.