Kiedy stosujemy numer PESEL, a kiedy numer NIP?

Zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nr PESEL jest identyfikatorem osób, które:

są objęte rejestrem PESEL,

nie prowadzą działalności gospodarczej,

nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT,

nie są płatnikami podatków,

nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Natomiast w kontaktach z fiskusem nr NIP posługują się podatnicy, którzy:

są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG,

są osobami niebędącymi przedsiębiorcą (nie podlegają wpisowi do CEIDG), ale prowadzą działalność gospodarczą,

są osobami niebędącymi przedsiębiorcą (nie podlegają wpisowi do CEIDG), ale są zarejestrowani jako podatnik VAT lub podlegają zarejestrowaniu jako podatnik VAT,

nie prowadzą działalności gospodarczej nieobjętej rejestrem PESEL,

nie prowadzą działalności gospodarczej będąc płatnikiem podatków,

nie prowadzą działalności gospodarczej będąc płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Mówiąc wprost –  Ci z Państwa którzy pracują na umowę zlecenie czy też umowę o pracę powinni wystąpić o nadanie numeru PESEL który jest bardzo ważnym identyfikatorem w naszym kraju i służy ułatwieniu naszej identyfikacji nie tylko do celów podatkowych.

 Osoby które prowadzą działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie – nie otworzą jej bez nadania numeru NIP 

Jak zatem wystąpić o nadanie numeru PESEL, gdzie to zrobić – w kolejnym wpisie .

Zapraszamy do CENTRUM INFORMACYJNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW –  na naszą stronę i do naszego  biura !. Szczególnie w tym trudnym czasie .

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Szczecinie