Obowiązek szkolny

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe nauka w Polsce obowiązkowa jest do ukończenia 18. roku życia. Osoby niebędące obywatelami polskimi podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ww. ustawy).Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto, ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583), zwalnia uczniów ukraińskich z obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Według paragrafu 15 – wydanego na podstawie powyższej ustawy rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, uczniowie pobierający naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu/ nauki. W tej sytuacji rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem/uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka/ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko/ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.