Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo dostępu do naszej dokumentacji medycznej jest naszym prawem niezbywalnym. Żadna placówka medyczna, która opiekuje się naszym zdrowiem, nie ma prawa odmówić nam wglądu w tę dokumentację, otrzymania jej kopii, czy też przesłania w formie elektronicznej, jeśli tak jest prowadzona. Co do zasady prawo do wydania tych dokumentów nie powinno być związane z ponoszeniem przez pacjenta żadnych opłat. Także forma składania wniosków o udostępnienie tej dokumentacji nie może podlega żadnym wymogom formalnym. Wniosek taki może zostać złożony pisemnie, w formie elektronicznej, a także ustnie i każda forma jego złożenia jest dopuszczalna.

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4.12.2018 r. sygn. Akt II OSK 3024/18 jednoznacznie wynika, iż podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych w przypadku związanej z ochroną życia pacjenta powinien stworzyć możliwość udostępnienia tej dokumentacji bez ograniczenia czasowego. Jakakolwiek zwłoka w tym zakresie będzie traktowana jako naruszenie prawa pacjenta.
W przypadku śmierci – prawo do otrzymania dokumentacji medycznej przysługuje osobie upoważnionej przez pacjenta do jej odbioru, osobie, która w chwili jego śmierci była przedstawicielem ustawowym, a także każdej osobie bliskiej zmarłemu na jej wniosek. Za osobę bliską uważani są: małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (dziecko, rodzice, dziadkowie, wnukowie, teściowie), przedstawiciel ustawowy, ale także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na poniższej stronie oraz w szerokim i ciekawym opracowaniu Rzecznika Praw Pacjenta – linki poniżej: 

https://www.gov.pl/web/rpp/udostepnianie-dokumentacji-medycznej-po-smierci-pacjenta 

file:///C:/Users/hp/Downloads/objasnienia_prawne_18112019.pdf