Procedura tymczasowej ochrony dla osób z tzw. państw trzecich

Tak zwana „tymczasowa ochrona”to procedura, dzięki której możliwe jest zapewnienie natychmiastowej tymczasowej ochrony osobom pochodzącym z państw trzecich, które nie mogą powrócić do swojego państwa.

Po przyjeździe na terytorium Polski, cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców udziela:

– zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku,

– wydaje kartę pobytu,

  opieki medycznej,

– pomocy przez zakwaterowanie i wyżywienie.

Ponadto, cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej wydaje się wizę, jeżeli jest to niezbędne do jego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo, osobie korzystającej z ochrony czasowej i nieposiadającej dokumentu podróży, Szef Urzędu może wydać polski dokument podróży dla cudzoziemca.

W 2021 roku, najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli obywatele Białorusi – niemal 2,3 tys. osób. W dalszej kolejności pod względem liczebności znaleźli się obywatele: Afganistanu – 1,8 tys. osób, Iraku – 1,4 tys. osób, Rosji – 1 tys. osób.

https://www.gov.pl/web/ochrona

 

podstawa prawna:

● Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony

● Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami

● art. 106-118 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium R