Z życia CIC- nowy status pobytowy cudzoziemców 

Nowa sytuacja prawna związana z odwołaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego ma swoje konsekwencje dla statusu pobytowego cudzoziemców. Co warto wiedzieć? Na co trzeba się przygotować? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje od Komendy Główna Straży Granicznej. 

Czy cudzoziemiec pojawiający się u nas po 01.08 br., który nie dopilnował terminu złożenia dokumentów przedłużających jego legalny pobyt, zostaje od razu deportowany do swojego kraju? Czy kierować takie osoby bezpośrednio do Straży Granicznej? Czy mają jeszcze jakąkolwiek możliwość złożenia dokumentów i uniknięcia konsekwencji?

Otrzymaliśmy taką oto odpowiedź:

Odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje, iż szczególne rozwiązania skierowane do cudzoziemców w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mające na celu uznanie ich pobytu, oraz uprawnień pobytowych za przedłużone do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, zakończyły się 31 lipca br.-DLA WSZYSTKICH CUDZOZIEMCÓW Z WYJĄTKIEM OBYWATELI UKRAINY (WYBRANE KATEGORIE).

Zgodnie z ww. przepisami przedłużeniu m.in. do dnia 4 marca 2024 r. uległy dozwolone okresy pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP, którzy wjechali do Polski po dniu 24.02.2022 r.

Tym samym, jeżeli cudzoziemiec do końca dnia 31 lipca 2023 r. nie złożył do wojewody stosownego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w przedłużonym na podstawie tego przepisu terminie, nie będzie on mógł już dalej powoływać się na ww. regulacje oraz na możliwość złożenia takiego wniosku w innym terminie i wypływające z tego konsekwencje dla legalności pobytu w trakcie trwania postępowania.

W przypadku wątpliwości co do posiadanych dokumentów w tym sprawdzenia wpisu-podstawy wjazdu w systemach granicznych SG i dalszej legalności pobytu oraz legalności wykonywania pracy w RP cudzoziemiec celem rozstrzygnięcia swojej sytuacji prawnej i faktycznej powinien zgłosić się z posiadanym dokumentem podróży oraz dokumentacją uzupełniającą do najbliższej operacyjnej jednostki Straży Granicznej (KGSG nie jest jednostką operacyjną) w celu poddania się kontroli legalności pobytu/ zatrudnienia w Polsce.

Adresy lokalnych jednostek SG:

https://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/udsc/wydluzenie-okresu-legalnego-pobytu-obywateli-ukrainy-objetych-ochrona-czasowa