Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce.

Zawarcie ślubu z cudzoziemcem w Polsce, związane jest z koniecznością przedstawienia we właściwym USC niezbędnego kompletu dokumentów.

 Są to:

  1. dokumenty tożsamości przyszłych małżonków,
  2. odpisy aktów urodzenia – przy czym w przypadku cudzoziemca dokument ten musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  3. zaświadczenie z kraju cudzoziemca o barku przeszkód do zawarcia przez niego małżeństwa zgodnie z prawem jakie obowiązuje w jego ojczyźnie,
  4. jeśli kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje takich zaświadczeń – należy zwrócić się do Sądu Rejonowego i uzyskać zwolnienie z tego obowiązku w postępowaniu nieprocesowym,
  5. w przypadku gdy cudzoziemiec przebywał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia.

https://powroty.gov.pl/zawarcie-malzenstwa-z-cudzoziemcem-w-polsce-9997

 podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 25.02 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 28.11 2014 – Prawa o aktach stanu cywilnego