Zmiany w zezwoleniach dla cudzoziemców. Luty 2022.

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców pozostawiły niemal nienaruszone procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę, jak i zawartość tego dokumentu. Jedyną zmianą jest ustanowienie pierwszeństwa w rozpatrywaniu wniosków o zezwolenia na pracę dla przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, których wykaz ma być określony w rozporządzeniu.

Kiedy nie trzeba mieć nowego zezwolenia na pracę?

Ważna zmiana dotyczy przepisów stanowiących katalog przypadków, w których nie trzeba wnioskować o nowe zezwolenie na pracę. Jest on zawarty w artykule 88f ust. 1c. Po nowelizacji przepisów katalog ten wygląda następująco:

  • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiot  powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
  • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
  • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
  • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę;

i dodane po nowelizacji zapisy:

zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków,

zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, nie wymagają ubiegania się o nowe zezwolenie na pracę.

Zmiany w przepisach, dokonane 29 stycznia 2022 roku, dotyczą także przypadków, w których cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium RP i nie muszą mieć zezwolenia na pracę. Po nowelizacji do artykułu 87 ustęp 1 dodano punkt 9a, który stanowi, że cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

9a) jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub członkiem jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy.

Oznacza to, że do grupy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce dołączyli obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy:

korzystali z prawa pobytu w państwie członkowskim zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego i w dalszym ciągu w nim mieszkają,

korzystali z uprawnień pracowników przygranicznych co najmniej w jednym państwie członkowskim zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego i w dalszym ciągu z nich korzystają.

Zwolnienie to dotyczy także członków ich rodzin.