Legalna praca

TARGI PRACY IT NA ZUT W SZCZECINIE

Podobnie jak w zeszłym roku Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Informatyki w Szczecinie przy współpracy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie organizuje w dniu 19.03.2023 targi pracy, które mają na celu nawiązanie relacji akademicko – biznesowych w branży IT.  W ramach tego wydarzenia zaprezentuje się dwadzieścia firm ze Szczecina i okolic, które poszukują programistów, informatyków i […]

Prawo do pracy dla obywateli Ukrainy na mocy specustawy

Nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, zgodnie z przepisami specustawy, będą dotyczyły: Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022r.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 specustawy, pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. (czyli do 24 sierpnia 2023 r.), […]

 Jak zatrudnić obywatela Ukrainy na mocy specustawy?

Żeby obywatele Ukrainy mogli legalnie wykonywać pracę w Polsce, pracodawca powinien powiadomić w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tego podmiotu, o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Zezwolenie na pracę jest podstawowym tytułem legalizującym pracę cudzoziemców. Specustawa wyłącza, jednak, konieczność […]

Działalność nierejestrowana jako sposób na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa dla cudzoziemców

 W polskim prawie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej niezbędnym jest zarejestrowanie jej w odpowiednim rejestrze. Rejestr ten zależy od wielu czynników w tym w szczególności od założonej formy prawnej przedsiębiorstwa.  Niemniej jednak nie każdy potrzebuje prowadzić działalność na dużą skalę.Takim drobnym działalnościom zarobkowym służy działalność nierejestrowana.  Jej podstawowe kryteria to: przychody z działalności w żadnym […]

Procedura nostryfikacji tj. uznanie zagranicznego dyplomu za równoważny polskiemu 

W wyniku nostryfikacji otrzymuje się zaświadczenie, które potwierdza, że dyplom uzyskany  za  granicą został uznany za równoważny z określonym polskim dyplomem i z określonym tytułem zawodowym. Wniosek o nostryfikację należy złożyć w uczelni, która posiada tzw. kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek. Do wniosku o nostryfikację dołącza się: 1) dyplom […]

Rezydencja podatkowa cudzoziemca

Wojna na Ukrainie wybuchła 24 lutego br., w związku z czym dla pierwszych uchodźców minęło 183 dni pobytu w naszym kraju. Po upływie tego terminu osoba przebywająca w danym kraju może być objęta bezwzględnym obowiązkiem podatkowym w państwie pobytu pod warunkiem spełnienia kilku przesłanek. Zgodnie z art. 4 Konwencji polsko-ukraińskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli […]

WYTYCZNE KE UŁATWIAJĄCE DOSTĘP DO RYNKU PRACY, SZKOLEŃ I KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

W związku z wojną w Ukrainie do dnia dzisiejszego z Ukrainy uciekło ponad 7 milionów osób.  Do tej pory jedynie stosunkowo niewielka liczba osób w wieku produkcyjnym weszła na unijny rynek pracy, ale oczekuje się, że liczba osób chcących wejść na ten rynek będzie rosnąć. Szybka i skuteczna integracja na rynku pracy jest ważna zarówno […]

Zmiany w zezwoleniach dla cudzoziemców. Luty 2022.

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców pozostawiły niemal nienaruszone procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę, jak i zawartość tego dokumentu. Jedyną zmianą jest ustanowienie pierwszeństwa w rozpatrywaniu wniosków o zezwolenia na pracę dla przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, których wykaz ma być określony w rozporządzeniu. Kiedy nie trzeba mieć nowego […]

EMERYTURA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Jeżeli pracowałeś w Polsce i na Ukrainie, a teraz starasz się o emeryturę lub rentę przeczytaj poniższe informacje.  Jeśli mieszkasz na terenie Polski : wypełnij właściwy formularz o świadczenie z ZUS: do wniosku o emeryturę lub rentę dołącz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia z ZUS i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.: zaświadczenia […]

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Katalog najważniejszych zmian  1.Wydłużenie oświadczeń z 6 do 24 miesięcy 2.Uproszczone postępowanie o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dotyczy  postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2021 r. i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ustawy. Rozwiązanie to ma na celu sprawnie zakończyć […]

Nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców od 2022

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii zakończyło prace nad założeniami, na których będzie opierała się nowa ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców/. Zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2022 r. Coraz większy popyt na pracę cudzoziemców i w ciągu najbliższych lat popyt na pracę cudzoziemców będzie w dalszym ciągu rósł kilka lub kilkanaście procent rocznie. Polski system […]

Jakie organy są uprawnione do kontroli legalności pracy?

Organami uprawnionymi do weryfikowana legalności powierzenia, a także wykonywania pracy są Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Pamiętaj, że jeśli posiadasz wątpliwości dotyczące tego, czy Twój pracodawca postępuje zgodnie z prawem, lub nie chce wydać Tobie Twoich dokumentów, możesz zwrócić się do powyższych organów. Nielegalne praktyki należy zgłaszać – robisz to zarówno w interesie swoim, […]

Kto ponosi odpowiedzialność za legalną pracę?

Za nielegalne powierzenie wykonywania pracy Twój pracodawca może zostać ukarany mandatem, a także, jeśli w dalszym ciągu to robi – może otrzymać zakaz zatrudniania cudzoziemców. To na nim spoczywa główna odpowiedzialność za to, by zatrudniać Cię legalnie. Pamiętaj jednak, że na Tobie ona również częściowo spoczywa. Ty również możesz zostać ukarany mandatem lub nawet zostać […]

Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy względem pracownika?

Przed zatrudnieniem Twój pracodawca ma obowiązek wystąpić o dokumenty legalizujące Twoją pracę. Na nim spoczywa również obowiązek pilnowania dat końca ważności dokumentów pozwalających pracować Tobie w Polsce, a także zgłaszania do odpowiedniego urzędu tego, czy ją podjąłeś, czy tez nie. W przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy możesz samodzielnie zgłosić do urzędu zakończenie wykonywania pracy. […]

Jakie dokumenty legalizują pracę w Polsce?

Dokumentami, legalizującymi pracę w Polsce są: oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – na jego podstawie można pracować maksymalnie 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zezwolenie na pracę – upoważnia do pracy przez okres do trzech lat, zezwolenie na pracę sezonową – można na jego podstawie pracować do 9 w roku kalendarzowym, jednolite zezwolenie na […]