Procedura nostryfikacji tj. uznanie zagranicznego dyplomu za równoważny polskiemu 

W wyniku nostryfikacji otrzymuje się zaświadczenie, które potwierdza, że dyplom uzyskany  za  granicą został uznany za równoważny z określonym polskim dyplomem i z określonym tytułem zawodowym.

Wniosek o nostryfikację należy złożyć w uczelni, która posiada tzw. kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

Do wniosku o nostryfikację dołącza się:

1) dyplom ukończenia studiów;

2) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;

3) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie  którego wnioskodawca został przyjęty na studia;

4) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia.

Na podstawie przedstawionych dokumentów uczelnia dokonuje oceny  porównawczej   z podobnymi studiami prowadzonymi w uczelni rozpatrującej wniosek. Jeżeli uczelnia stwierdzi różnice w tym zakresie, może zobowiązać wnioskodawcę do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych by zniwelować zauważone różnice.

Termin na załatwienie sprawy wynosi 90 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Wniosek podlega opłacie, której maksymalna wysokość wynosi  3 205 zł.  Można ubiegać się o zwolnienie z opłaty w całości lub w części – warunki i tryb zwalniania z opłaty ustala uczelnia. 

Po przeprowadzeniu postępowania uczelnia wydaje zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca ukończył studia na poziomie studiów pierwszego/drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w polskiej uczelni.

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001881/O/D20181881.pdf

aktualne kategorie naukowe uczelni 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/05/13.05.2021_wykaz-kategorii-naukowych-2017_2021.pdf.