Procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności cudzoziemca w Polsce

W prawie wspólnotowym Unii Europejskiej brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania” orzeczeń o niepełnosprawności, a Rzeczpospolita Polska nie jest stroną umowy międzynarodowej pozwalającej na wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.  Oznacza to, iż cudzoziemiec mieszkający w Polsce może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. 

Podobna sytuacja dotyczy uchodźców z Ukrainy. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie mają szczególnych rozwiązań prawnych.  Wydają orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności w stosunku do obywateli Ukrainy w oparciu o tożsame przepisy co osobom posiadającym obywatelstwo polskie. 

W tym kontekście niepełnosprawność lub jej stopień orzekane są zawsze na wniosek, który należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu pobytu.

Do wniosku dołącza się:

1) dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,

2) dokumentację medyczną – na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,

3) dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, o ile takimi dysponujemy np. konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty dotyczące stanu zdrowia sporządzone w języku innym niż polski powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy nie posiadamy dokumentacji medycznej konieczne będzie przejście przez cały proces badań mających na celu ustalanie przyczynę i istnienie niepełnosprawności a także jej stopnia. 

Oto dane adresowe szczecińskiej placówki:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Starzyńskiego 2

70-506 Szczecin

 https://mopr.szczecin.pl/strona_glowna/powiatowy_zespol_ds_orzekania_o_niepelnosprawnosci/